Pang-chān:Tek-gí

(Tùi 德語 choán--lâi)

德國語,或德語,是通行佇德國奧地利瑞西白耳義列支敦斯登盧森堡官方語言,屬於西德語系。Deutsch即个詞來自中世紀德語系言語兮人民,意思著是百姓講兮言語。

相關兮文章Siu-kái