Chhiòng-koàn-sòaⁿ (lâm-tōaⁿ)

Chhiòng-koàn-soàⁿ lâm-toāⁿ (縱貫線南段) sī Chhiòng-koàn-soàⁿ ùi Chiong-hoà kàu Ko-hiông tiong-kan ê lō͘-toāⁿ, iû Tâi-oân Thih-lō͘ Koán-lí-kio̍k keng-êng ê thih-lō͘ kàn-soàⁿ.

Chhiòng-koàn-soàⁿ (lâm-toāⁿ)

Chhia-chām

siu-kái
Phian-hō Chhia-thâu miâ Kau-hōe Chē-chí
Pe̍h-ōe-jī Hàn-jī Eng-gí
Chhiòng-koàn-soàⁿ
149 Chiong-hoà 彰化 Changhua    Tâi-tiong Soàⁿ (Soaⁿ-soàⁿ)
   Hái-hoāⁿ-soàⁿ (Hái-sòaⁿ)
Chiong-hoà-chhī Chiong-hoà-koān
--- Lâm Chiong-hoà 南彰化 South Changhua
150 Hoe-toâⁿ 花壇 Huatan Hoe-toâⁿ-hiong
227 Tāi-chhoan 大村 Dacun Tāi-chhoan-hiong
151 Oân-lîm 員林 Yuanlin Oân-lîm-chhī
152 Éng-chēng 永靖 Yongjing Éng-chēng-hiong
153 Siā-thâu 社頭 Shetou Siā-thâu-hiong
154 Tiân-tiong 田中 Tianzhong Tiân-tiong-tìn
155 Jī-chúi 二水 Ershui    Chi̍p-chi̍p Soàⁿ Jī-chúi-hiong
156 Nâ-lāi 林內 Linnei Nâ-lāi-hiong Hûn-lîm-koān
157 Chio̍h-liû 石榴 Shiliu Táu-la̍k-chhī
158 Táu-la̍k 斗六 Douliu
159 Táu-lâm 斗南 Dounan Táu-lâm-tìn
160 Chio̍h-ku 石龜 Shigui
161 Tōa-nâ 大林 Dalin Tōa-nâ-tìn Ka-gī-koān
162 Bîn-hiông 民雄 Minxiong Bîn-hiông-hiong
228 Ka-pak 嘉北 Jiabei Tang-khu Ka-gī-chhī
163 Ka-gī 嘉義 Chiayi    A-lí-san Sim-lîm Thih-lō͘
   Ka-gī BRT
Se-khu
--- Pak-hôe-kui-sòaⁿ 北回歸線 Tropic of Cancer Chúi-siāng-hiong Ka-gī-koān
164 Chúi-siōng 水上 Shuishang
165 Lâm-chēng 南靖 Nanjing
166 Āu-piah 後壁 Houbi Āu-piah-khu Tâi-lâm-chhī
167 Sin-iâⁿ 新營 Xinying    Thn̂g-gia̍p thih-lō͘ Peh-ang Soàⁿ Sin-iâⁿ-khu
168 Liú-iâⁿ 柳營 Liuying Liú-iâⁿ-khu
169 Lîm-hōng-iâⁿ 林鳳營 Linfengying La̍k-kah-khu
170 Liông-tiân 隆田 Longtian Koaⁿ-tiān-khu
171 Pa̍t-á-nâ 拔林 Balin
172 Siān-hòa 善化 Shanhua Siān-hoà-khu
282 Lâm-kho 南科 Nanke Sin-chhī-khu
173 Sin-chhī 新市 Xinshi
--- Éng-khong Kang-gia̍p-khu 永康工業區 Yongkang Industrial Park Service Center Éng-khong-khu
174 Éng-khong 永康 Yongkang
226 Tōa-kiô 大橋 Daqiao
175 Tâi-lâm 臺南 Tainan Tang-khu
--- Lîm-sim 林森 Linsen
--- Lâm Tâi-lâm 南臺南 South Tainan
176 Pó-an 保安 Bao'an Jîn-tek-khu
281 Jîn-tek 仁德 Rende
177 Tiong-chiu 中洲 Zhongzhou    Soa-lūn Soàⁿ
178 Tōa-ô͘ 大湖 Dahu Lō͘-tek-khu Ko-hiông-chhī
179 Lō͘-tek 路竹 Luzhu
180 Kong-san 岡山 Gangshan    Ko-hiông Chia̍t-ūn Kong-san Lō͘-tek iân-chhun-soàⁿ Kong-san-khu
181 Kiô-á-thâu 橋頭 Qiaotou    Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ: Kiô-á-thâu Hóe-chhia-chām Kiô-thâu-khu
183 Lâm-á-kheⁿ 楠梓 Nanzi Lâm-chú-khu
288 Sin-chó-iâⁿ 新左營 Xinzuoying   Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘: Chó-iâⁿ
   Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ: Chó-iâⁿ/Ko-thih
Chó-iâⁿ-khu
184 Chó-iâⁿ 左營 Zuoying
--- Lāi-ûi 內惟 Neiwei Kó͘-san-khu
--- Bí-su̍t-koán 美術館 Kaohsiung Museum Of Fine Arts    Ko-hiông Chia̍t-ūn Khoân-chōng Kheng-kúi
--- Kó͘-san 鼓山 Gushan    Ko-hiông Chia̍t-ūn Khoân-chōng Kheng-kúi
--- Saⁿ-tè-chhù 三塊厝 Sankuaicuo Sam-bîn-khu
185 Ko-hiông 高雄 Kaohsiung    Pîn-tong Soàⁿ
   Ko-hiông-lîm-káng Soàⁿ
   Ko-hiông Chia̍t-ūn Âng-soàⁿ
   Tâi-oân Ko-sok Thih-lō͘