Diocletianus í-chêng ê Lô-má séng-hūn lia̍t-toaⁿ

Chit-ê lia̍t-toaⁿ ê lāi-iông sī Lô-má hông-tè Diocletianus3 sè-kí kàu 4 sè-kí chò hêng-chèng-khu kái-kek chìn-chêng ê Lô-má hêng-séng.

Lia̍t-toaⁿSiu-kái

Séng miâ Kián séng nî Hông-tè séng / goân-ló-īⁿ séng Hú-siâⁿ
Achaea chêng 27 nî goân-ló-īⁿ Col. Laus Iulia Corinthiensis
Aegyptus chêng 30 nî hông-tè Alexandria
Africa
chêng 27 nî āu „Africa proconsularis“
chêng 146 nî goân-ló-īⁿ Karthago
Alpes Cottiae chêng 8/7 nî hông-tè Segusium
Alpes Graiae; 3 sè-kí kiò „Alpes Atrectionae“ āu 41/54 nî hông-tè Forum Claudii Ceutronum
Alpes Maritimae chêng 8/7 nî hông-tè Eburodunum
Alpes Poeninae chêng 8/7 nî hông-tè Forum Claudii Vallensium
Arabia Petraea
āu-lâi taⁿ Arabia
āu 106 nî hông-tè Bostra
Armenia āu 114 nî hông-tè Artaxarta
Asia chêng 133 nî goân-ló-īⁿ Ephesos
Bithynia et Pontus chêng 64 nî goân-ló-īⁿ Nikomedia
Britannia āu 43 nî hông-tè Londinium
Britannia inferior āu 212/213 nî hông-tè Eboracum
Britannia superior āu 212/213 nî hông-tè Londinium
Cappadocia aū 18 nî hông-tè Caesarea
Cilicia chêng 102 nî hông-tè Tarsus
Creta et Cyrene chêng 67 nî goân-ló-īⁿ Gortyn
Cyprus chêng 58 nî goân-ló-īⁿ  
Cyrenaica chêng 74 nî   Cyrene
Dacia āu 106 nî hông-tè Sarmizegetusa
Dacia inferior āu 119 nî hông-tè  
Dacia superior āu 119 nî hông-tè  
Tres Daciae āu 167 nî hông-tè  
Dacia mediterranea āu 271 nî   Serdica
Dacia ripensis āu 271 nî   Col. Ulpia Ratiaria
Epirus āu 67 nî hông-tè Arta;
Nikopolis
Galatia chêng 25 nî hông-tè Sebaste Tectosagum
Gallia
ia̍h „Gallia comata“, „Tres Galliae“
chêng 51 nî    
Gallia Aquitania
āu-lâi taⁿ „Aquitania“
āu 17 nî hông-tè Burdigala
Gallia Belgica āu 17 nî hông-tè Durocortorum
Gallia cisalpina
ia̍h „Gallia citerior“
chêng 203 nî    
Gallia Lugdunensis
āu-lâi taⁿ „Lugdunensis“
āu 17 nî hông-tè Lugdunum
Gallia transalpina
āu-lâi Gallia Narbonensis
chêng 121 nî goân-ló-īⁿ Narbo
Germania Inferior āu 82/90 nî hông-tè Col. Claudia Ara Agrippinensium
Germania Superior āu 82/90 nî hông-tè Mogontiacum
Hispania Baetica
āu-lâi taⁿ „Baetica“
chêng 14 nî goân-ló-īⁿ  
Hispania citerior
chêng 27 nî āu kái Hispania Tarraconensis
chêng 197 nî hông-tè Tarraco
Hispania ulterior chêng 197 nî    
Illyricum chêng 168 nî   Sirmium
Illyricum inferius
1 sè-kí tiong-kî kiò Pannonia
chêng 8 nî   Carnuntum
Illyricum superius
1 sè-kí tiong-kî kiò Dalmatia
chêng 8 nî hông-tè Salona
Iudaea
tùi 135 nî kái „Syria Palaestina“
chêng 44 nî hông-tè Hierosolyma/Aelia Capitolina
Lusitania chêng 13 nî hông-tè Emerita Augusta
Lycia
tùi 74 nî kái Lycia et Pamphylia
āu 43 nî hông-tè Myra
Macedonia chêng 148 nî goân-ló-īⁿ Thessaloniki
Mauretania Caesariensis āu 40 nî hông-tè Caesarea
Mauretania Tingitana āu 40 nî hông-tè Tingis
Mesopotamia āu 195198 nî    
Moesia āu 15 nî hông-tè  
Moesia inferior āu 85 nî hông-tè Oescus
Moesia superior āu 85 nî hông-tè Viminatium
Noricum āu 37/54 nî hông-tè Virunum
Numidia āu 198/199 nî hông-tè Cirta
Pannonia inferior āu 103 nî hông-tè Aquincum
Pannonia superior āu 103 nî hông-tè Carnuntum
Raetia chêng 8/7 nî hông-tè Cambodunum
Sardinia et Corsica chêng 238 nî goân-ló-īⁿ Aléria
Sicilia chêng 241 nî goân-ló-īⁿ Syracusae
Syria chêng 63 nî hông-tè Emesa
Syria Coele āu 193/194 nî hông-tè Emesa
Syria Phoenice āu 193/194 nî hông-tè  
Thracia āu 44 nî hông-tè Philippopolis

Liân-kiatSiu-kái