Chio̍h-sè-hù Lúi La̍k-gông-ji̍t (Hàn-jī: 石世富.磊.落昂日, Hoat-gí: Joseph-Louis Lagrange; 1736 nî 1 goe̍h 25 ji̍t – 1813 nî 4 goe̍h 10 ji̍t), pún-miâ Giuseppe Lodovico Lagrangia ia̍h-sī Giuseppe Ludovico De la Grange Tournier, sī chi̍t ūi Hoat-kok chek Ì-tāi-lī è khé-bông sî-tāi ê sò͘-ha̍k-ka kiam thian-bûn-ha̍k-ka. I bat tī hō͘ Phó͘-ló͘-se kok-ông Friedrich 2-sè chhiáⁿ, Friedrich kā i o-ló kóng i sī "Au-chiu siōng úi-tāi ê sò͘-ha̍k-ka".

Joseph-Louis Lagrange

Seng-pêng siu-kái

Lagrange ê lāu-pē hi-bāng i khì chò lu̍t-su, tān-sī i chū 17 hòe o̍h tio̍h bî-chek-hun khai-sí, tō tùi sò͘-ha̍k sán-seng hèng-chhù, chū-án-ne khai-sí gián-kiù sò͘-ha̍k. 1755 nî, i 19 hòe, siá ê lūn-bûn siū-tio̍h sò͘-ha̍k-ka Ô͘-í-la ê tiōng-sī, lâng tō thê-poa̍t--i hō͘ i chò Torino kàu-siū.

Torino sî-kî (1955 siu-kái

Lagrange chá-kî ê gián-kiù hèng-chhù sī kā piàn-hun-hoat kah tōng-le̍k-ha̍k kiat-ha̍p, hoat-tián chhut hun-sek le̍k-ha̍k, kái-koat goe̍h-niû thian-pêng-tōng ê būn-tê, bo̍k-chheⁿ sì ê ūi-chheⁿ ūn-tōng, chi̍t-khòa khang-khòe mā tiāⁿ-tiāⁿ hō͘--ì tio̍h-sióng.

Pek-lîm sî-kî (1766–1787) siu-kái

1767 nî 9 goe̍h, Lagrange kah in pió-mōe Vittoria Conti kiat-hun.

Kòng-hiàn siu-kái