Kó͘ Eng-gí

Kó͘ Eng-gígí-giân-ha̍k tang-tiong tùi Eng-gí chá-kî hêng-sek ê chheng-ho͘, sī Sai German gí-giân ê hun-ki. Kó͘ Eng-gí chú-iàu sī ùi 5 sè-kí chì 12 sè-kí ê England kap Scotland lâm-pō͘ liû-thong, sú-iōng ê bîn-chok hō chò Anglo-Saxon.

Kó͘ Eng-gí ū sû-hêng piàn-hoà, hâm 5-ê (chú-kè, pin-kè, sio̍k-kè, ú-kè kap kang-khū-kè); tī jîn-chheng tāi-sû ū siang-sò͘ hêng, mā hun tan-sò͘ kap ho̍k-sò͘. Lēng-goā, só͘-ū ê bêng-sû lóng hun sèng-piat.

Tùi 9 sè-kí khai-sí, Kó͘ Eng-gí toā têng-tō͘ siū Kó͘ Norse-gí ê éng-hióng. 12 sè-kí liáu-āu, chìn-ji̍p Tiong-kó͘ Eng-gí ê sî-tāi.

Siong-koanSiu-kái