Lô-má-jī

(Tùi Lô-má jī-bó choán--lâi)

Lô-má-jī/Roma-jī (Hàn-jī: 羅馬字), Lia̍p(La)-teng-jī/Lating bûn-jī (Hàn-jī: 拉丁字) sī sè-kài siāng sî-kiâⁿ ê bûn-jī hē-thóng, Eng-gí kap chē-chē ê gí-giân lóng-iōng Lô-má-jī lâi su-siá.

Le̍k-sú

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: Lô-má-jī ê le̍k-sú

Kó͘ Italia-sek jī-bó-hē

siu-kái
Kó͘ Italia-sek jī-bó-hē
Jī-bó 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌈 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌎 𐌏 𐌐 𐌑 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗 𐌘 𐌙 𐌚
Choán-jī A B C D E V Z H Θ I K L M N Ξ O P Ś Q R S T Y X Φ Ψ F

Ga

Kó͘-tāi lating jī-bó-hē

siu-kái
Kó͘-tāi lating jī-bó-hē (Archaic Latin alphabet)
Chiàu Kó͘ Italia-sek 𐌀 𐌁 𐌂 𐌃 𐌄 𐌅 𐌆 𐌇 𐌉 𐌊 𐌋 𐌌 𐌍 𐌏 𐌐 𐌒 𐌓 𐌔 𐌕 𐌖 𐌗
Chiàu lating A B C D E F Z H I K L M N O P Q R S T V X

Kó͘-tián lating jī-bó-hē

siu-kái
Kó͘-tián lating jī-bó-hē (Classical Latin alphabet)
Jī-bó A B C D E F G H I K L M N O P Q R S T V X Y Z
Lating hō-miâ (majus) á é ef el em en ó q er es ix ꟾ graeca zéta
Lating hō-miâ ā ē ef ī el em en ō er es ū ix ī Graeca zēta
Lating ho͘-im (IPA) beː keː deː ɛf ɡeː haː kaː ɛl ɛm ɛn peː kuː ɛr ɛs teː iks iː ˈɡraɪka ˈdzeːta

ISO ki-pún lating jī-bó-hē

siu-kái
Siông-sè chhiáⁿ khoàⁿ: ISO ki-pún Latin jī-bó-hē
ISO ki-pún lating jī-bó
Tōa-pún-jī Lating jī-bó-hē A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Sió-pún-jī Lating jī-bó-hē a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Siāng ki-pún 26-ê jī-bó

siu-kái

Hiān-tāi Eng-gí iōng ê Lô-má-jī:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

Lia̍p-teng-gí bô iōng J, U, kap W.


1-kóa Su-lá-hu gí iōng Lô-má-jī bô iōng Cyrillic jī. Pho-lân-gí iōng 1-kóa kap Z/z kiat-ha̍p ê liân-jī (ligatures) lâi tāi-piáu te̍k-sû--ê im-ta̍t (音值, phonetic values), koh iōng ł lâi piau sio-siâng w--ê im. Chia̍t-khek-gí ke-thiⁿ phiat-im hû-hō, jû Dvořák. Sìn Tang-chèng-kàu--ê Slav Tē-khu it-poaⁿ iong sêng Hi-lia̍p jī-bó--ê Cyrillic jī-bó. Hausa-gí ke iōng 3--ê chú-im: ɓ, ɗ kap ƙ.

Pí-kàu

siu-kái
  Chit phiⁿ bûn-chiuⁿ pún-té khan tī holopedia.net.