OTR-21 Tochka

OTR-21 Tochka (gô-gú: оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТР); Точка teh gô-gú ê ì-sù uî "îñ-tiám"; ing-gú: Tactical Operational Missile Complex "Tochka") sī tsi̍t-khuàñ soo-lên tsiàn-su̍t tān-tō hui-tān [en]. OTR-21 Tochka ê GRAU [en] miâ-tshing sī 9K79; Pak-iok tāi-hō uî SS-21 scarab [en]. OTR-21 Tochka sī iōng 9P129 tshāi-li̍p huat-siā-khì ūn-tsài-tshia [en] (TEL) lâi tsài-ūn. OTR-21 Tochka sú-iōng Kuàn-sìng tō-hâng hē-thóng [en].

OTR-21 Tochka
(SS-21 Scarab)
Tochka-U rep parad Yekat.jpg
Missiles systems Tochka-U at a Russian Federation rehearsal for the parade in Yekaterinburg
Luī-hîng Tsiàn-su̍t tān-tō tō-tān [en]
Guân-sán-tē Soo-lên
Ho̍k-i̍k kì-lo̍k
Ho̍k-i̍k kî-kan 1976–bo̍ktsiân (Scarab A)
1989–bo̍ktsiân (Scarab B)
1990–bo̍ktsiân (Scarab C)
Sú-iōng tsiá Tsham-ua̍t Sú-iōng-tsiá
Tsèn-tsing Yemeni Civil War (1994)
First Chechen War
Second Chechen War
Silia lāi-tsèn
War in Donbass
Yemen lāi-tsèn
Saudi Arabian-led intervention in Yemen
2020 Nagorno-Karabakh conflict
2022 Russian invasion of Ukraine
Sing-sán li̍k-sú
Sing-sán-siong KBM (Kolomna)
Sing-sán li̍t-kî 1973
Ki-pún tsu-guân
Tāng-liōng 2,000 kg (4,400 lb) Scarab A
2,010 kg (4,430 lb) Scarab B
1,800 kg (4,000 lb) Scarab C
Tn̂g-tōo 6.4 m (21 ft)
Ti̍t-kìng 0.65 m (2 ft 2 in)
Tuâñ-thâu Huà-ha̍k, 100 kt [en] hi̍k tān-tiôu, EMP [en], hi̍k-tsiá tshuì-phìñ thiân-tshiong-bu̍t

E̋n-z̦ín Tan-tset Kòo-thé hué-tsìnn huat-tōng-ki [en]
96kN[1]
Siōng-kuân sok-tōo 1.8 km/s (1.1 mi/s; Mach 5.3)
Tō-ín hē-thóng Kuàn-sìng tō-hâng hē-thóng [en], Tochka-R tsing-ka tsiam-tuì luî-ta̍t tsong-tì ê pī-tōng luî-ta̍t [en]
Tsing-khak-lu̍t 150 m (Scarab A)
Huat-siā
pêñ-tâi
BAZ-5921 Î-tōng TEL

Sú-iōng-tsiáSiu-kái

 
Map of OTR-21 operators in blue with former operators in red. (Note: Russian Tochka-U ballistic missiles were returned to service amid Ukraine war in March 2022).[2]
 
Armenian OTR-21 during the Independence Day parade in Yerevan, 2016
 
Ukrainian OTR-21 Tochka missiles during the Independence Day parade in Kyiv, 2008

Bo̍k-tsên sú-iōng-tsiáSiu-kái

  ARM
3+[3]
  AZE
4[4]
  BLR
36[5] (operated by 465th Missile Brigade)[6]
  BUL
18[7]
  KAZ
12[8]
  PRK
Unknown numbers of KN-02 Toksa variant.
  RUS
  UKR
  SYR
  YEM

Í-tsîng sú-iōng-tsiáSiu-kái

  CZS
Passed on to successor states.
  CZE
Inherited from Czechoslovakia, retired.
  East Germany
Passed on to Germany.
  GER
Retired.
  North Yemen
  SVK
Inherited a small number from Czechoslovakia, all retired.
  Soviet Union
Passed on to successor states.

Tsù-káiSiu-kái

  1. Some important Soviet solid fuel missilesArchived 2017-11-07 at the Wayback Machine. & 9M79M (Totchka)
  2. Елина Рощина, В Беларуси заметили активное движение военной техники и наемников из РФ. (tr. "Elina Roshchina, Active movement of military equipment and mercenaries from the Russian Federation was noticed in Belarus")8 март 2022, Украинская правда. Archived 2022-04-10 at the Wayback Machine.
  3. The Military Balance 2021, P.179
  4. The Military Balance 2021, P.181
  5. The Military Balance 2021, P.184
  6. Muzyka, Konrad (August 2021). "The Belarusian Armed Forces: Structures, Capabilities, and Defence Relations with Russia" (PDF). International Centre for Defence and Security: 8. ISSN 2228-2076. goân-loē-iông (PDF) tī 2022-01-19 hőng khó͘-pih. 2022-05-30 khòaⁿ--ê. 
  7. Milev, Momchil (2014-04-11). "Da izkovem ot plugovete mechove". Economedia. p. 2. goân-loē-iông tī 17 April 2014 hőng khó͘-pih. 9 August 2014 khòaⁿ--ê. 
  8. The Military Balance 2021, P.187

Tsham-ua̍tSiu-kái

Guā-pōo liân-kiatSiu-kái

 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: OTR-21 Tochka