Pho-lân-gí

(Tùi Pho-lân-bûn choán--lâi)

Pho-lân-gí (język polski) sī chi̍t khoán Se Slav giân-gí, chú-iàu liû-thong tī Pho-lân-kok, sī Pho-lân-lâng ê chāi-tē giân-gí. Pho-lân-kok siat pún gí sī koaⁿ-hong gí-giân, i mā sī Au-chiu Liân-bêng koaⁿ-hong gí-giân chi it.

Pho-lân-gí ê su-siá phiau-chún sī Pho-lân jī-bú, sī chi̍t khoán Lô-má-jī, pí ki-pún ê Latin jī-bú ke ēng 9-ê piàn-khoán ê jī-bú (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż).