Ia̍h le̍k-sú

2014-nî 3-goe̍h 10-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 4-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)