Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 3-goe̍h 4-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 2-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 2-goe̍h 23-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 2-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng