Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 10-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)