Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 1-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 12-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2017-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 10-goe̍h 5-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 4-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 3-goe̍h 23-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 4-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)