Ia̍h le̍k-sú

Thó-lūn: Tâi-oân

2020-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 7-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 6-goe̍h 2-ji̍t (Pài-sì)

2016-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 11-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-gō͘)

2015-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 6-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2014-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 3-goe̍h 21-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2009-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 3-goe̍h 19-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 29-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 6-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)