Tiong-kok Kǹg-thih Kong-si (中國鋼鐵公司; Tâi-chèng-só͘: 2002) kán-chheng Tiong Kǹg (中鋼), Eng-bûn sok-siá CSC, sī Tâi-ôan siōng-tōa ê kǹg-thih kong-si, tī 2006 nî sè-kài pâi-miâ tē 25.[1] Tiong-kǹg ê chóng-kong-si kap kǹg-chhiúⁿ lóng tī Ko-hiông-chhī ê Sió-káng-khu, tī Ko-hiông-káng káng-piⁿ, khò-kīn Tâi-ôan Kok-chè Chō-chûn Kong-si.

Tiong-kǹg kong-si sī 1971 nî 12 goe̍h 3 ji̍t sêng-li̍p, 1974 nî khai-sí kiàn-siat, 1977 nî khai-sí seng-sán. Bo̍k-chêng ū 4-ki ko-lô͘ . 2006 nî Tiong-kǹg ê êng-gia̍p-gia̍h ū sin-tâi-phiò 1777 ek, chēng-siu-ek ū sin-tâi-phiò 477 ek.[2]. In ê táng-sū-tiúⁿ sī sī Tiong-hôa Bîn-kok Keng-chè-pō͘ ê hoat-jîn tāi-piáu.

Tiong-kǹg sī tī chèng-hú ê thui-tōng chi-hā sêng-li̍p, tī 1977 nî chóan-chòe kok-êng sū-gia̍p. Tī hoat-lu̍t-siōng, Tiong-kǹg í-keng tī 1995 nî bîn-êng-hòa. Tiong-kǹg û chin-chōe koan-hē khì-gia̍p, chham i pún-sin chò-hóe cho͘-ha̍p-sêng Tiong-kǹg Chi̍p-thôan. Tī Tâi-oân Ko-thih, Ko-hiông Chia̍t-ūn, Tâi-chek-tiān téng-téng mā-ū tâu-chu.

Chham-khó chu-liāu siu-kái