Wolfgang Ernst Pauli (1900 nî 4 goe̍h 25 ji̍t – 1958 nî 12 goe̍h 15 ji̍t) sī chi̍t ūi Ò-tē-lī ê lí-lūn bu̍t-lí-ha̍k-ka; i sī liōng-chú bu̍t-lí-ha̍k ê khai-thok-chiá. 1945 nî, Pauli tio̍h Nobel Bu̍t-lí-ha̍k Chióng, tio̍h-chióng ê lí-iû sī “i hoat-hiān tōa-chū-jiân ê sin tēng-lu̍t, Pauli bô-chò-hóe goân-lí, koat-tēng-sèng ê kòng-hiàn.” Chit hāng pau-hoat spin lí-lūn, che sī bu̍t-chit kiat-kò͘ lí-lūn ê ki-chhó͘.

Wolfgang Pauli
Bú-gí-miâ Wolfgang Ernst Pauli
Chhut-sì-ji̍t 1900 nî Sì-goe̍h 25 ji̍t Edit this on Wikidata
Chhut-sì-tē Wien Edit this on Wikidata
Pún-miâ Wolfgang Ernst Pauli
Koè-sin-ji̍t 1958 nî Cha̍p-jī-goe̍h 15 ji̍t Edit this on Wikidata (58 hòe)
Koè-sin-tē Zürich Edit this on Wikidata
Koè-sin goân-in 胰腺癌 Edit this on Wikidata
Kok-che̍k Bí-kok, Sūi-se, Ò-tē-lī Edit this on Wikidata
Bú-gí Tek-gí Edit this on Wikidata
ē kóng Tek-gí Edit this on Wikidata
chong-kàu 冷淡教友 Edit this on Wikidata
Bú-hāu München Tāi-ha̍k, Döblinger中學 Edit this on Wikidata
Chit-gia̍p 理論物理學家, 大學教員, 化學家, Ŭk-lī-hŏk-gă Edit this on Wikidata
Kò͘-chú Hamburg Tāi-ha̍k, 哥廷根大學, 蘇黎世聯邦理工學院, 尼爾斯·波耳研究所, Purdue Tāi-ha̍k, 密西根大學, 普林斯顿大学, 蘇黎世聯邦理工學院 Edit this on Wikidata
Chok-phín Pauli bô-chò-hoé goân-lí, 泡利矩陣, 包立方程式, Pauli effect, 泡立-維拉斯正規化, Pauli group, 泡利-盧班斯基贗矢 Edit this on Wikidata
Phoè-ngó͘ Käthe Margarethe Deppner, Franziska Bertram Edit this on Wikidata
Lāu-pē Wolfgang Joseph Pauli Edit this on Wikidata
Lāu-bú Berta Kamilla Pauli Edit this on Wikidata
Hiaⁿ-tī chí-moē 赫塔·保利 Edit this on Wikidata

Pauli tī Wien chhut-sì, in lāu-pē sī hòa-ha̍k-ka Wolfgang Joseph Pauli (Wolf Pascheles, 1869–1955), in lāu-bú sī Bertha Camilla Schütz, in a-chí Hertha Pauli sī chi̍t ūi chok-ka kiam ián-oân. Pauli ê tiong-ng-miâ sī beh kì-liām i ê kàu-hù Ernst Mach, i mā sī chi̍t ūi bu̍t-lí-ha̍k-ka. Pauli ê a-kong a-má sī tùi Praha lâi ê Iû-thài bōng-cho̍k; i ê cha-po͘-chó͘ sī Iû-thài chhut-pán-siong Wolf Pascheles. Pauli ê lāu-bú Bertha Schütz sī tī Lô-má Tiān-chû-kàu ê ka-têng chhiâⁿ-ióng tōa-hàn ·ê; Bertha ê lāu-pē sī Jewish writer Friedrich Schütz. Pauli was raised as a Thian-chú-kàu, although eventually he and his parents left the Church.

Pauli tha̍k ê ko-tiong sī Wien ê Döblinger-Gymnasium; i tī 1918 nî pit-gia̍p with distinction. Nn̄g kó goe̍h í-āu i tiō hoat-piáu i ê tē-it phiⁿ lūn-bûn, leh thó-lūn Albert Einstein ê it-poaⁿ siong-tùi-lūn. Āu-lâi i khì tha̍k München Tāi-ha̍k, chí-tō kàu-siū sī Arnold Sommerfeld, 1921 nî 7 goe̍h Pauli the̍h-tio̍h i ê phok-sū, i lūn-bûn ê tê-bo̍k sī lī-chú-hòa siang-goân-chú chúi-só͘ (H+2) ê liōng-chú lí-lūn.

Sommerfeld chhiáⁿ Pauli khì siá chi̍t phiⁿ siong-tùi-lūn ê pêng-lūn hō͘ <i id="mwXQ">Encyklopädie der mathematischen Wissenschaften</i> (Sò͘-ha̍k Kho-ha̍k Pah-kho-choân-su). Pauli the̍h-tio̍h phok-sū nn̄g kó goe̍h í-āu, siá-hó 237 iah ê bûn-chiuⁿ. Einstein mā ū kā i o-ló; hit phiⁿ siong-tùi-lūn ê bûn-chiuⁿ sī as a monograph, i kàu-taⁿ iáu koh sī siong-tùi-lūn ê phiau-chún chham-khó tho̍k-bu̍t.

Wolfgang Pauli leh siōng-khò

Pauli tī Göttingen Tāi-ha̍k chò Max Born ê chō͘-lí, keh-tńg-nî tī Copenhagen ê Lí-lūn Bu̍t-lí-ha̍k Gián-kiù-só͘ (later the Niels Bohr Institute). Chū 1923 nî kàu 1928 nî, i sī Hamburg Tāi-ha̍k ê kàu-siū. Hit-chām-á Pauli was tùi hiān-tāi liōng-chú le̍k-ha̍k ê hoat-tián chò-chhut pang-chān. Te̍k-pia̍t sī i ū kiàn-kò͘ bô-chò-hóe goân-lí kap hui-siong-tùi-lūn-sèng spin. 1924 nî i mā ū siá chi̍t phiⁿ lūn-bûn leh thó-lūn colloid hòa-ha̍k kap i-ha̍k.

Chham-khó chu-liāu siu-kái