Isihara Sintarô
石原 慎太郎
Isihara Sintarô
Ji̍t-pún Chiòng-gī-īⁿ gī-goân
Chiū-jīm 2012 nî 12 goe̍h 26 ji̍t
Tang-kiaⁿ-to͘ ti-sū
Tòng-soán 4 pái
Chiū-jīm 1999 nî 4 goe̍h 23 ji̍t
Sià-jīm 2012 nî 10 goe̍h 31 ji̍t
Ki-pún chu-liāu
Chhut-sì 1932 nî
Chhut-sì-tē Ji̍t-pún Hyôgo-kōan
Kòe-sin 2022 nî
Kòe-sin-tē Ji̍t-pún Tang-kiaⁿ-to͘
Chèng-tóng Chū-bîn-tóng (1968 - 1995)
bô-só͘-sio̍k (1995 - 2012)
Ji̍t-pún Î-sin ê Hoē (2012 - 2015 )

Isihara Sintarô (Ji̍t-pún-gí: 石原 慎太郎, 1932 nî 9 goe̍h 30 ji̍t – 2022 nî 2 goe̍h 1 ji̍t), sī Ji̍t-pún 1-ūi siáu-soat-ka kiam chèng-tī jîn-bu̍t. I tī 1999 nî tòng-soán chiâⁿ-chò Tang-kiaⁿ-to͘ ê ti-sū, 2003 nî, 2007 nî, 2011 nî liân-jīm.

2012 nî, Isihara Sintarô sî-tiāu Tang-kiaⁿ-to͘ ti-sū, ka-ji̍p sin chèng-tóng Ji̍t-pún Î-sin ê Hoē, jî-chhiáⁿ tòng-soán Chiòng-gī-īⁿ gī-goân.