Se-chōng Ông-kok (བོད་) ia̍h-sī Bod Ông-kok, sī Se-chōng tī 1912 nî kàu 1951 nî chi-kan si̍t-chè chûn-chāi ê 1-ê to̍k-li̍p chèng-tī si̍t-thé. Chiah kok-kâ hō͘ Tiong-hôa Bîn-kok kiò chè „Se-chōng Tē-hng“ (西藏地方), m̄-kè Tiong-hôa Bîn-kok chèng-hú bô-hoat-tō͘ thóng-tī i.

Se-chōng
བོད་
Bod
1912 nî–1951 nî
Se-chōng kî-á
kî-á
Se-chōng bûn-chiong
bûn-chiong
Kok-koa: "Gyallu"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Lhasa
Koaⁿ-hong gí-giân Chōng-gí
Chong-kàu
Se-chōng Hu̍t-kàu
Chèng-hú tan-it-chè, Hu̍t-kàu kok-ka, choa̍t-tùi kun-chú-chè, sîn-chú-chú-gī
Dalai Lama  
• 1912–1933
Thubten Gyatso
• 1937–1951
Tenzin Gyatso
siú-siòng  
• 1907–1920
Chankhyim Trekhang Thupten Shakya
• 1950–1952
Lukhangwa Tsewang Rabden
Le̍k-sú  
• Kiàn-li̍p
1912 nî 7 goe̍h
• Pang-hoāi
1951 nî 5 goe̍h 23 ji̍t
Bīn-chek
• Lóng-chóng
1,221,600 km2 (471,700 sq mi)
Jîn-kháu
• 1945
1,000,000
Hoè-pè Se-chōng skar, Se-chōng srang, Se-chōng tangka
Sî-khu UTC+5:30 kàu +6:00 (Kun-lûn Sin-Chhōng Sî-khu)
Khui-chhia hong-hiòng chó (kàu 1946 nî)
iū (tùi 1946 nî)
í-chêng kok-ka
í-āu kok-ka
Chheng-kok léng Se-chōng
Se-chōng Tē-hng
Chōng-jîn Hêng-chèng Tiong-iong
Taⁿ siok-tī  Tiong-kok
Se-chōng Chū-tī-khu

1912 nî, Hàn-tē (漢地) hoat-seng Sin-hāi Kek-bēng, Boán-chheng bia̍t-bông, sêng-li̍p Tiong-hôa Bîn-kok. Dalai Lama 13-sèLhasa soan-pò͘ Se-chōng to̍k-li̍p. Chiah kok-kâ tī Tē-jī-chhù Sè-kài Tāi-chiàn ê sî-hāu kap Nazi Tek-kok, Tāi-ji̍t-pún Tè-kok ê koan-hē bē-bái.

1950 nî, Tiong-kok Jîn-bîn Kái-hòng-kun hoat-tōng Chamdo Chiàn-e̍k, Se-chōng hō͘ i phah su. Dalai Lama 14-sè phài lâng khì Liân-ha̍p-kok khòng-kò Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok „chhim-lio̍k“, m̄-kò bô lâng chhap i. 1951 nî, Se-chōng chèng-hú kap Tiong-hôa Jîn-bîn Kiōng-hô-kok chèng-hú chhiam-tēng Cha̍p-chhit-tiâu hia̍p-gī, chèng-sek tâu-hâng, kái chè Tiong-kok ê Se-chōng Chū-tī-khu.

Koh Khoàⁿ siu-kái