Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2022-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Pài-it)

2022-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-saⁿ)

2022-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2022-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-gō͘)

2022-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2021-nî 5-goe̍h 4-ji̍t (Pài-jī)

2021-nî 4-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 4-goe̍h 22-ji̍t (Pài-sì)

2021-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Pài-saⁿ)

2018-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 10-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 10-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2018-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 4-goe̍h 17-ji̍t (Pài-jī)

2017-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)