Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 8-goe̍h 18-ji̍t (Pài-sì)

2015-nî 9-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 8-goe̍h 31-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 2-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-saⁿ)