Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2009-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 8-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 7-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 6-goe̍h 23-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-saⁿ)

2009-nî 6-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 6-goe̍h 5-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 5-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 5-goe̍h 17-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 5-goe̍h 8-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng