Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 12-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-la̍k)

2019-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Pài-sì)

2019-nî 6-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 5-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2015-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

khah kū ê 50 hāng