Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2018-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2018-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2017-nî 10-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2015-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-saⁿ)

2015-nî 10-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 10-goe̍h 24-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 8-goe̍h 5-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2014-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2014-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2014-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 12-goe̍h 22-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 12-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng