Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2007-nî 6-goe̍h 21-ji̍t (Pài-sì)

2006-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Pài-la̍k)

2006-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2006-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 10-goe̍h 8-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 8-goe̍h 8-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 7-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 7-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2005-nî 7-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 4-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2005-nî 4-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2005-nî 3-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2005-nî 3-goe̍h 30-ji̍t (Pài-saⁿ)

2005-nî 3-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2005-nî 3-goe̍h 27-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng