Tiong-hôa Bîn-kok Bûn-hòa-pō͘

Bûn-hoà-pō͘ (Hàn-jī: 文化部), 2012 nî chìn-chêng sī Bûn-hoà Kiàn-siat Úi-oân-hoē (文化建設委員會) kán-chheng Bûn-kiàn-hoē, 1981 nî sêng-li̍p, sī Tiong-hôa Bîn-kok Hêng-chèng-īⁿ ē-kha ê chi̍t-ê cho͘-chit. Choan-bûn hū-chek bûn-hòa o̍ah-tōng kap bun-hòa kiàn-siat ê chhui-hēng.

Bûn-hòa-pō͘
文化部
Ministry of Culture (Eng-bûn)
Ki-koan ki-pún chu-sìn
Lē-sio̍k Hêng-chèng-īⁿ
Ki-koan chú-iàu koaⁿ-oân
Pō͘-tiúⁿ
Jīm-bēng-chiá Hêng-chèng-īⁿ-tiúⁿ
Ki-koan cho͘-chit pian-chè
Sêng-li̍p iân-kek
Sêng-li̍p 1981 nî
Liân-lo̍k tsu-sìn
Bāng-chām https://www.moc.gov.tw

Hù-sio̍k ki-koan

siu-kái

Bûn-kiàn-hōe ū kí-thaⁿ ê hù-sio̍k ki-koan chhing-chiūⁿ:

Chú-koán

siu-kái
Bûn-kiàn-hoē Chú-jīm Úi-ôan
Bûn-hoà-pō͘ Pō͘-tiúⁿ

Gōa-po͘-thâu ê liân-kiat

siu-kái