?Sé-hîm-kho
Phó͘-thong sé-hîm (Procyon lotor)
Hoà-chio̍h hoān-ûi
20–0 Ma
Chá Tiong-sin-sè – Chòe-kīn
Seng-bu̍t-ha̍k hun-lūi
Kài: Animalia
Mn̂g: Chordata
Kong: Mammalia
Bo̍k: Carnivora
A-bo̍k: Feliformia
Kho: Procyonidae
Gray, 1825
Sio̍k

Angustictis
Bassariscus
Probassariscus
Edaphocyon
Arctonasua
Cyonasua
Amphinasua
Chapalmalania
Protoprocyon
Paranasua
Procyon
Nasua
Nasuella
Bassaricynoides
Parapotos
Bassaricyon
Potos

Sé-hîm-kho, Latin hō-miâ Procyonidae, sī Chia̍h-bah-bo̍k seng-oa̍h tī Bí-chiu ê chi̍t kho, ē-té hâm sé-hîm, coati, kinkajou, olingo téng lūi.

Wi fi