Se-pan-gâ Ông-kok (西班牙王國, Se-pan-gâ-gí: Reino de España) sī tī Au-chiu sai-lâm-pêng ê kok-ka. Tī Iberia poàⁿ-tó téng-kôan kan-nā ū i, Phû-tô-gâ, Gibraltar kap Andorra. Tī i ê tang-pak-pêng, kóe Pirineo Soaⁿ-lêng, sī Hoat-kok kap sió-kok Andorra. I koh ū chit-koah sió-tó: siōng tōa ê sī Balear Kûn-tó kap Canaria Kûn-tó; kap Hui-chiu pak-pêng 2 ê siâⁿ-chhī Ceuta kap Melilla.

Se-pan-gâ Ông-kok
Reino de España
Se-pan-gâ kî-á
kok-kî
Se-pan-gâ kok-hui
kok-hui
Chu-kù: Plus ultra
"Khì khah hn̄g ê só͘-chāi"
Kok-koa: Marcha Real
"Ông-ka chìn-hêng-khek"
Siú-to͘
kap siāng-tōa siâⁿ-chhī
Madrid
Koaⁿ-hong gí-giân Se-pan-gâ-gí
Chèng-hú tan-it-chè, gī-hoē-chè, kun-chú li̍p-hiàn
• kok-ông
Felipe 6-sè
• siú-siòng
Pedro Sánchez
Li̍p-hoat ki-kò͘ Kok-hoē
Goân-ló-īⁿ
Tāi-gī-īⁿ
Bīn-chek
• Lóng-chóng
505,990 km2 (195,360 sq mi) (tē 51 miâ)
• chúi-he̍k (%)
1.04
Jîn-kháu
• 2022 nî kó͘-kè
47,163,418 (tē 30 miâ)
• Bi̍t-tō͘
92/km2 (238.3/sq mi) (tē 112 miâ)
GDP (PPP) 2023 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$2.363 tiāu (tē 16 miâ)
• Pêng-kin
$49,447 (tē 38 miâ)
GDP (bêng-gī) 2023 nî kó͘-kè
• Lóng-chóng
Increase$1.492 tiāu (tē 15 miâ)
• Pêng-kin
$31,223 (tē 36 miâ)
Gini (2019 nî) Positive decrease 33.0
tiong · tē 103 miâ
HDI (2019 nî) Increase 0.904
chin ko · tē 25 miâ
Sî-khu UTC⁠±0 ~ +1 (WET / CET)
• Hā-sî-kan (DST)
UTC+1 ~ +2 (WEST / CEST)
Sî-kan keh-sek dd/mm/yyyy (CE)
Khui-chhia hong-hiòng chiàⁿ-chhiú-pêng
Tiān-oē khu-hō +34
ISO 3166 tāi-hō ES
Siōng-téng domain .es

Se-pan-gâ sī Au-chiu Liân-bêng ê hōe-ôan kok-ka, mā ū iōng euro.

Se-pan-gâ sī 1 ê ū hiàn-hoat ê ông-kok, siú-hú tī Madrid.

Se-pan-gâ tī 17 sè-kí ū-bat thóng-tī Tâi-oân pak-pō͘.

Hêng-chèng tan-ūi

siu-kái


Gōa-pō͘ liân-kiat

siu-kái
 

Wikimedia Commons téng ê siong-koan tóng-àn: Spain