Ia̍h le̍k-sú

2023-nî 1-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2019-nî 7-goe̍h 29-ji̍t (Pài-it)

2017-nî 10-goe̍h 10-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 10-goe̍h 30-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 7-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 2-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 12-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2009-nî 12-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2009-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2009-nî 5-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2009-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 10-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)