Ia̍h le̍k-sú

2019-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài-sì)

2017-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 2-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 4-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 3-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 1-goe̍h 9-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 11-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)