Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 5-goe̍h 29-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng