Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2021-nî 6-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2021-nî 6-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 12-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2020-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 6-goe̍h 27-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài-gō͘)

2020-nî 6-goe̍h 25-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 5-goe̍h 31-ji̍t (Lé-pài)

khah kū ê 50 hāng