Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2020-nî 5-goe̍h 27-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 5-goe̍h 26-ji̍t (Pài-jī)

2020-nî 5-goe̍h 25-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2020-nî 5-goe̍h 9-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 4-goe̍h 30-ji̍t (Pài-sì)

2020-nî 4-goe̍h 29-ji̍t (Pài-saⁿ)

2020-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

khah kū ê 50 hāng