Ia̍h le̍k-sú

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 2-goe̍h 8-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 1-goe̍h 29-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 6-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2010-nî 10-goe̍h 2-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 8-goe̍h 3-ji̍t (Pài-jī)

2010-nî 7-goe̍h 31-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2007-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 10-goe̍h 13-ji̍t (Pài-gō͘)