Torii Ryûzô

(Tùi Torii Ryuzo choán--lâi)

Torii Ryûzô (Hàn-jī: 鳥居龍藏) sī Ji̍t-pún 1-ê jîn-lūi-ha̍k kap khó-kó͘-ha̍k ê ha̍k-chiá. I tī 1870-nî 4-go̍eh 4-hō chhut-sì, 1953-nî 1-go̍eh 14 kòe-sin.

Torii Kì-liām Phok-bu̍t-koán
Ryuzo Torii 01.jpg

Torii Ryûzô sī Ji̍t-pún Tokusima-kōan (德島縣) lâng. I sui-jiân liân sió-ha̍k jī-nî tō tha̍k bô liáu, m̄-koh āu--lâi soah chiap-siū Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k jîn-lūi-ha̍k kàu-siū Tuboi Syôgorô (坪井正五郎) ê chí-tō, chiâⁿ-chò jîn-lūi-ha̍k-kho ê chō͘-chhiú.

I tī 1896 kàu 1900 chit-kúi-nî, lóng-chóng lâi Tâi-oân 4-chōa, chò goân-chū-bîn-cho̍k ê ha̍k-su̍t tiau-cha, chha-put-to kā Tâi-oân-tó kiâⁿ thàu-thàu, mā ū khì kàu Lân-sū, thè Tâi-oân goân-chū-bîn-cho̍k ê jîn-lūi-ha̍k kap bîn-cho̍k-ha̍k hun-lūi kiàn-li̍p tiōng-iàu ê ki-chhó͘, mā lâu chin chē pó-kùi ê liap-iáⁿ kap bûn-jī chu-liāu.

1897-nî ê sî i hoat-hiān Tâi-pak Îⁿ-soaⁿ-á lê-thióng, ūi Tâi-oân ê khó-kó͘-ha̍k phah-khui 1-sìⁿ mn̂g. Aū--lâi i khì Tiong-kok se-lâm-pō͘ chò tiau-cha, mā kā Tâi-oân goân-chū-bîn kap Tiong-kok se-lâm-pō͘ ê chió-sò͘-bîn-cho̍k chò pí-kàu gián-kiù. 1900-nî liáu-āu, i koh chóan tùi Tang-pak-a, i tī Tang-a khó-kó͘-ha̍k kap jîn-lūi-ha̍k ê kòng-hiàn si̍t-chāi put-chí-á tōa.

Torii Ryûzô tī 1921-nî í Boán-chiu kap Bông-kó͘ ū Le̍k-sú Chìn-chêng (滿蒙の有史以前) chit-phiⁿ lūn-bûn the̍h-tio̍h bûn-ha̍k phok-sū, tī Tang-kiaⁿ Tè-kok Tāi-ha̍k chò chō͘-lí kàu-siū, bô-jōa-gú tō sî-chit, ka-tī sêng-li̍p Torii Jîn-lūi-ha̍k Gián-kiù-sek (鳥居人類學研究室). Āu--lâi koh chò-kòe Kok-ha̍k-īⁿ Tāi-ha̍k (國學院大學) kap Siōng-tì Tāi-ha̍k (上智大學) ê kàu-siū. 1939 kàu 1951-nî chit 12-tang, i mā sī Pak-kiaⁿ Iàn-keng Tāi-ha̍k (燕京大學) ê kheh-chō kàu-siū.

I ê tù-chok ū siu-lio̍k chò Torii Ryûzô Choân-chi̍p.