Pixar Animation StudiosBí-kok ê tiān-náu tōng-oē iáⁿ-phìⁿ kang-chok-sek. 1979 nî chhòng-li̍p ê sî-chūn hō chò "Graphics Group", sī Lucasfilm ē-kha ê pō͘-mn̂g; 1986 nî kái miâ "Pixar"; tùi 2006 nî āu sī Disney ê chú-kong-si. Pixar ū tit koè 26-chō Academy Chióng, 7-chō Golden Globe Chióng kap 3-ê Grammy Chióng.

Chok-phín siu-kái

Tiān-iáⁿ siu-kái