Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 1-goe̍h 31-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 1-goe̍h 26-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 21-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 18-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 1-goe̍h 15-ji̍t (Pài-jī)

2013-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 1-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng