Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2008-nî 12-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-it)

2008-nî 11-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 11-goe̍h 29-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

khah kū ê 50 hāng