Wikipedia:Siā-lí mn̂g-chhùi-kháu

Wikipedia sī 1 ê "in-sai-kong-bih-tī-hia" (encyclopedia), mā sī 1 ê wiki siā-lí. Lí ē-tàng sûi liâu-lo̍h-khì siu-kái chia ê bûn-chiong! Goán kiàn-gī lí iōng kúi-bió-cheng lâi khui 1 ê kháu-chō, se̍h-chām ē khah lī-piān, mā piáu-sī lí chi-chhî Hō-ló-oē ê pek-kho-choân-su!

Sin iōng-chiá

Bóng chò ê tāi-chì siu-kái

Iu-siù ê bûn-chiuⁿ siu-kái

Tán lán ta̍k-ke chòe-tīn lâi siá!

Thê-miâ Chin-chán ê bûn-chiuⁿ

Chit lé-pài ê ha̍p-chok khang-khòe siu-kái

Wikimedia Collaboration of the Week

Liâu--lo̍h-khì! siu-kái

  • Chio sin lâng lâi Wikipedia

Phiat-pō͘ siu-kái

Koan-hē Wikipedia siu-kái

Hō͘ sin lâi ê iōng-chiá siu-kái

Hoan-gêng! · Help · Án-chóaⁿ-tha̍k · Án-chóaⁿ-phah-jī · Án-chóaⁿ-siá · Án-choáⁿ pian-chi̍p · Soa-poâⁿ · Góa beh bé bé-bóe?

Chia̍p mn̄g ê būn-tê siu-kái

Chia̍p mn̄g ê būn-tê · pila no caralho Te̍k-sû iōng-gí · Wikipedia:Poaⁿ-chhù

Ko͘-thong ê kóan-tō siu-kái

Liân-lo̍k pān-hoat · Chhiū-á-kha · Thó-lūn-ia̍h · Email thó-lūn-tīn · IRC chat · Tāi-sài-koán · Hêng-chèng jîn-oân

Siāu-kài pún kè-oē siu-kái

HolopediaKoan-hē Wikipedia · Koan-hē Wikimedia

Wikipedia sin-bûn siu-kái

Kong-kò kap kî-thaⁿ ê Siau-sit · Thóng-kè · Milestones

Siá-chok ê ke-si / chham-khó chu-liāu siu-kái

Goân-chek kap koàn-sì siu-kái

Overview of policies · Tiong-li̍p ê koan-tiám · Tù-chok-koân · Siá-chok ê kui-hoān (Chiàⁿ-jī-hoat, Disambiguation) · Iáⁿ-siōng sú-iōng

Lé-sò͘ siu-kái

Wikipedia ê lé-sò͘ · Liâu-lo̍h-khì siá m̄-koh M̄-thang sio-jiáng!

Chu-goân siu-kái

Help! · Lūi-pia̍t lia̍t-toaⁿ · Pang-bô͘ lia̍t-toaⁿ · Te̍k-sû-ia̍h · Ke-si · Ki-pún chú-tê · Contributing · Kong-kiōng chu-goân · Chhoē chu-liāu · Wiki-sū-kang seng-bu̍t

Ki-su̍t siu-kái

Gí-giân liân-kiat · MediaWiki

Kî-thaⁿ ê siā-lí siu-kái

Kî-thaⁿ gí-giân ê Wikipedia · Án-choáⁿ hoat-khí sin gí-giân · Commons · Meta · Wiktionary · Wikibooks · Wikinews · Wikiquote · Wikisource · Wikispecies