Siau Thài-jiân (hàn-jī: 蕭泰然; 1938 nî 1 goe̍h 1 ji̍t2015 nî 2 goe̍h 24), sī Tâi-oân ê im-ga̍k-ka. I tī Ko-hiông Chhī chhut-sì, pún-sin kiam ū kǹg-khîm-ka, chí-hui-ka kap chok-khek-ka ê châi-chêng. I chi̍t-sì-lâng lóng tì-sim tì-koaⁿ beh kā Tâi-oân ê pún-thó͘ im-ga̍k kiat-ha̍p Se-kok im-ga̍k chò chhòng-chok. Ū "Tâi-oân ê Rachmaninov - Siōng-boé 1 ê lōng-bān-chú-gī kǹg-khîm si-jîn" ê miâ-siaⁿ.

Chok-phín

siu-kái

Siau Thài-jiân ê chhòng-chok chin to-goân, ū kau-hióng-khek, koa-kio̍k, mā ū gē-su̍t-koa-khek kap sèng-ga̍k. I ê gē-su̍t-koa-khek ū Siōng Súi ê Hoe, Éng-oán ê Kò͘-hiong, M̄-thang Hiâm Tâi-oân.

Seng-pêng

siu-kái

Chá-liân (1938-1977)

siu-kái

Siau Thài-jiân tī 1938 nî chiaⁿ--goe̍h chhoe-it tī Tâi-oân Ko-hiông Hōng-soaⁿ chhut-sì, ka-têng sī sio̍k-tī Tiúⁿ-ló kàu-hoē ê sìn-gióng. In a-kong Siau Ki-goân sī ùi Tâi-lâm Sîn-ha̍k-īⁿ chut-gia̍p ê thoân-tō-su. Lāu-pē Siau Sūi-an sī liû-ha̍k Ji̍t-pún ê Khí-kho i-seng, koh kiam Tiúⁿ-ló Kàu-hoē ê tiúⁿ-ló. Bió-chhin Siau Lîm Soat sī liû-ha̍k Ji̍t-pún ê kǹg-khîm-ka. Chit-hō poē-kéng, hō͘ Siau Thài-jiân chū sè-hàn tō chiap-chhiok kàu-hoē im-ga̍k kap Se-kok kó͘-tián im-ga̍k ê tò͘-jiám. I 5 hoè hō͘ a-bú khé-bêng o̍h kǹg-khîm, 7 hoè tō kong-khai ián-chàu, i chò gín-á ê sî-tāi im-ga̍k kàu-io̍k bô phó͘-ki̍p, iā i tha̍k sió-ha̍k kap tiong-ha̍k ê sî, choaⁿ-á hū-chek pau-koat lūi-kî, pí-sài, piáu-ián kap hāu-khèng téng-téng ê im-ga̍k khang-khoè.

Kok-tiong pit-gia̍p liáu-āu i tha̍k Tâi-lâm Chhī ê Tióng-êng Tiong-o̍h, chò khí-kho-i ê lāu-pē goân-té ǹg-bāng kiáⁿ ē-tàng soà-chiap i-poat, ài i chut-gia̍p liáu-āu khì tha̍k i-ha̍k-īⁿ, sī Tióng-êng Tiong-o̍h ê ha̍k-hāu-tiúⁿ Tè Bêng-hok sioh châi, soeh-ho̍k in a-pah, chiah hō͘ i khì tha̍k im-ga̍k.

Siau Thài-jiân ko-tiong 3 nî ê sî toè liû-Ji̍t ê kǹg-khîm-ka Ko Gím-hoa o̍h khîm, 1950 nî khó-tiâu Tâi-oân Séng-li̍p Su-hoān Ha̍k-īⁿ Im-ga̍k Choan-siu Kho (Chit-má ê Tâi-oân Su-hoān Tāi-ha̍k Im-ga̍k Hē), boé--a chú-siu kǹg-khîm ián-chàu, pài liû-Bí ê Lí Hù-bí chò lāu-su, i siū-tio̍h hit-tang-chūn tú ùi Hoat-kok tńg--lâi ê im-ga̍k-ka Khó͘ Siông-hūi chù-ì, chí-tō i o̍h chok-khek, iā sìn-gióng Ki-tok-kàu ê Siau Thài-jiân hit-chūn í-keng ū chhì siá koá chong-kàu koa-khek kap ha̍p-chhiùⁿ-khek. 1963 nî pit-gia̍p liáu-āu, i kap pêⁿ-pêⁿ sī Tiúⁿ-ló Kàu-hoē ê Ko Jîn-chû kiat-hun, tī hit-sî-chūn ê Ko-hiông Jī-tiong (taⁿ ê Ko-hiông Tiong-ha̍k) chho͘-tiong Pō͘ chò im-ga̍k kàu-su.

1965 nî, i khì Ji̍t-pún ê Musashino Tāi-ha̍k liû-ha̍k, m̄-nā o̍h kǹg-khîm, mā o̍h chok-khek.

1967 nî i tńg-lâi Ko-hiông, ū 10 tang ê sî-kan chò kàu-ha̍k, ián-chhut kap hoat-piáu, chú-iàu sī kà kǹg-khîm, lēng-goā ū chok-khek, chêng-chêng āu-āu bat tī Ko-hiông Bûn-chó Lú-chú Goā-gí Choan-hāu, Ko-hiông Lú Su-choan (taⁿ ê Ko-hiông Su-hoān Tāi-ha̍k) , Tâi-lâm Ka-choan kap Tâi-lâm Sîn-ha̍k-iⁿ kà-chheh.

Khì Bí-kok (1977-1995)

siu-kái

1977 nî, in-ūi khan-chhiú seng-lí sit-pāi, in chi̍t-ke-hoé-á ko͘-put-chiong lī-khui Tâi-oân khì Bí-kok Atlanta oá-khó sió-mōe, tī hia keng-êng gē-phín tiàm seng-oa̍h, Siau Thài-jiân tī chit toāⁿ sî-kan khai-sí chéng-lí Tâi-oân bîn-iâu, koh kā kái-pian chò ián-chàu-khek, pí-lūn Bāng Chhun-hong, Tâi-oân Tiāu, Hông-hun ê Kò͘-hiong, Su-siang-ki-Hêng-chhun Kó͘-tiāu téng-téng, kāng-sî mā chhòng-chok Tâi-gí koa-iâu kap hoâi-hiong koa-khek, chhin-chhiūⁿ "Chhut-gōa-lâng" (1978), "M̄-thang Hiâm Tâi-oân" (1987), "Iû-chú Hôe hiong" (1989), 1980 nî in-ūi chhòng-chok "Chhut-thâu-thiⁿ Chìn-hêng-khek" hō͘ Kok-bîn-tóng chèng-hú liat-ji̍p o͘-miâ-toaⁿ, it-ti̍t kah 1995 nî chiah kái-tû.

1986 nî Siau Thài-jiân chìn-ji̍p Ka-chiu Chiu-li̍p Tāi-ha̍k Los Angeles Hun-hāu tha̍k chok-khek se̍k-sū, 1987 nî liáu-āu the̍h-tio̍h ha̍k-ūi. 1988 nî kàu 1990 nî tiong-kan, i oân-sêng i ê tāi-piáu-chok: 3 siú hia̍p-chàu-khek: "D Toā-tiāu Chhiú-khîm Hia̍p-chàu-khek Chok-phín 50", "C Toā-tiāu Chhé-loh Hia̍p-chàu-khek Chok-phín 52", kap "C Sió-tiāu Kǹg-khîm Hia̍p-chàu-khek Chok-phín 53".

1993 nî i hē-chhiú chhòng-chok kì-liām 228 sū-kiāⁿ ê toā-hêng koán-hiân ga̍k-khek "1947 Sū-khek". hit-tiong-kan bat in-ūi sim-chōng toā-me̍h-kóng phoà-lia̍t ji̍p-īⁿ thâi-koah, tán chiàu-goân liáu-āu, chiah tī 1994 oân-sêng.

Tńg-kok (1995-)

siu-kái

  Chit pha iáu-bōe ū lâng siá. Chhiáⁿ tàu pó͘-chhiong lōe-iông.

Siang-koan ê bûn-chiuⁿ

siu-kái