Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 12-ji̍t (Pài-saⁿ)

2011-nî 7-goe̍h 19-ji̍t (Pài-jī)

2011-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-it)

2010-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-la̍k)

2010-nî 6-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2010-nî 6-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2009-nî 12-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2008-nî 7-goe̍h 9-ji̍t (Pài-saⁿ)