Ia̍h le̍k-sú

2022-nî 2-goe̍h 19-ji̍t (Pài-la̍k)

2020-nî 8-goe̍h 30-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 11-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2018-nî 6-goe̍h 24-ji̍t (Lé-pài)

2016-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 12-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 9-goe̍h 6-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 8-goe̍h 26-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 11-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 3-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 2-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2011-nî 10-goe̍h 31-ji̍t (Pài-it)

2011-nî 9-goe̍h 29-ji̍t (Pài-sì)

2011-nî 9-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 9-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)