Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 2-goe̍h 6-ji̍t (Pài-it)

2016-nî 5-goe̍h 30-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 8-goe̍h 17-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 5-ji̍t (Pài-la̍k)

2013-nî 1-goe̍h 4-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 9-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 7-goe̍h 25-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 7-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 5-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 5-goe̍h 11-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 3-goe̍h 9-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 1-goe̍h 8-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Lé-pài)

2011-nî 10-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 10-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)