Lūi-pia̍t:Tiong-kok ê le̍k-sú

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 22 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 22 lūi.

B

C

G

H

K

L

S

T

Tī "Tiong-kok ê le̍k-sú" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 68 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 68 ia̍h.