Ia̍h le̍k-sú

2017-nî 12-goe̍h 30-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 8-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 3-goe̍h 7-ji̍t (Pài-it)

2013-nî 3-goe̍h 14-ji̍t (Pài-sì)

2013-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2013-nî 2-goe̍h 28-ji̍t (Pài-sì)