Ia̍h le̍k-sú

2021-nî 7-goe̍h 1-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 9-goe̍h 22-ji̍t (Pài-la̍k)

2017-nî 10-goe̍h 18-ji̍t (Pài-saⁿ)

2016-nî 8-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2014-nî 8-goe̍h 1-ji̍t (Pài-gō͘)

2014-nî 7-goe̍h 23-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 5-goe̍h 14-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2011-nî 12-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2008-nî 4-goe̍h 2-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 2-goe̍h 13-ji̍t (Pài-saⁿ)

2008-nî 2-goe̍h 12-ji̍t (Pài-jī)

2008-nî 2-goe̍h 10-ji̍t (Lé-pài)

2006-nî 3-goe̍h 25-ji̍t (Pài-la̍k)

2004-nî 10-goe̍h 7-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 8-goe̍h 24-ji̍t (Pài-jī)

2004-nî 8-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)