Iōng-chiá ê kòng-hiàn

2013-nî 1-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 13-ji̍t (Lé-pài)

2013-nî 1-goe̍h 1-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 27-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 12-goe̍h 26-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 23-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 19-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 12-goe̍h 7-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 27-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 26-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 25-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 24-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 20-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 19-ji̍t (Pài-it)

2012-nî 11-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 11-goe̍h 15-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 8-ji̍t (Pài-sì)

2012-nî 11-goe̍h 7-ji̍t (Pài-saⁿ)

2012-nî 11-goe̍h 6-ji̍t (Pài-jī)

2012-nî 11-goe̍h 4-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 2-ji̍t (Pài-gō͘)

khah kū ê 50 hāng