Tâi-oân-séng

Tâi-oân ê séng, chit-má í-keng cheng-séng bô si̍t-chè pian-chè
(Tùi Tâi-ôan-séng choán--lâi)


Pún bûn-chiuⁿ sī koan-hē Tiong-hoâ Bîn-kok ê Tâi-oân-séng. Chhōe Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok hi-siat ê kāng-miâ ê séng, khòaⁿ Tâi-oân-séng (Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok).

Tâi-oân-séngTiong-hoâ Bîn-kok siat ê séng-kip hêng-chèng tan-ūi.

Tâi-oân-séng ê hoān-ûi (âng)

Chheng-kok1887 nî sêng-li̍p chit séng (Chheng-kok kā hō-chò "Hok-kiàn Tâi-oân-séng"), séng-hōe goân-pún beh khí tī Chiong-hòa ê Kiô-á-thâu, m̄-koh 1892 nî tio̍h chiām-thêng bô koh khí ah, 1894 nî kā séng-hōe sóa-khì Tâi-pak. 1895 nî hō͘ Tāi Ji̍t-pún Tè-kok hùi-tiāu. Chìn-chêng sio̍k Hok-kiàn-séng koán-hat. Ji̍t-pún chiàn-pāi liáu-āu, koh 1 pái iû Tiong-hoâ Bîn-kok kiàn-séng, séng-hōe tī Tâi-pak. 1956 nî, in-ūi kiaⁿ Tiong-kiōng hong-chà Tâi-pak hō͘ Tâi-oân ê chèng-hú bē-sái tín-tāng, sûi kā séng-hōe sóa-khì Lâm-tâu-koān ê Tiong-heng Sin-chhun.

Tiong-hoâ Jîn-bîn Kiōng-hô-kok kóng i kā-kī tùi Tâi-oân ū chú-khoân, ū siat kāng-miâ ê séng, m̄-kò bô si̍t-chè thóng-tī.

Choè-āu chi̍t jîm séng-chú-se̍k sī Ngô͘ Te̍k-sêng, i ê jîm-ki tī 2018 nî kiat-sok, uì hit ê sî-chūn khai-sí, Tâi-oân tio̍h bô séng-chú-se̍k chit-ê chit-uī --ah.

Le̍k-sú

siu-kái

1994 nî thâu-1-pái kí-pān séng-tiúⁿ soán-kí; Sòng Chhó·-jû tòng-soán. 1997 nî "hi-kip-hòa", kái iû hêng-chèng-īⁿ chí-phài séng-chú-se̍k. 2018 nî Tâi-oân-séng chèng-hú ha̍p-pèng ji̍p-khì hêng-chèng-īⁿ lāi-té.

Tē-lí

siu-kái

Chhiáⁿ chham-khó Tâi-oân chit phiⁿ.

Hêng-chèng

siu-kái

Chit séng ū 11 ê koān, 3 ê séng-hat-chhī. Koān ê chân-chhù siat 14 ê koān-hat-chhī. Tâi-pak-chhī, Sin-pak-chhī, Thô-hn̂g-chhī, Tâi-tiong-chhī, Tâi-lâm-chhī, Ko-hiông-chhī sī tiong-iong chèng-hú ê ti̍t-hat-chhī. Kim-mn̂g-koān, Liân-kang-koān (Má-chó·) sio̍k-î Tiong-hôa Bîn-kok ê Hok-kiàn-séng.

Ē-kha ê miâ àn-chiàu si̍t-chè tho̍k-im, ū khó-lêng hām hàn-jī tho̍k-im sió-khoá ū chha-pia̍t (iōng * chò kì-hō).

Biâu-le̍k-koān Biâu-le̍k-chhī · Oán-lí-tìn · Thong-siau-tìn · Tek-lâm-tìn · Thâu-hūn-chhī · Āu-lâng-tìn (後龍)* · Toh-lân-tìn · Tōa-ô͘-hiong · Kong-koán-hiong · Tâng-lô-hiong · Lâm-chng-hiong · Thâu-ok-hiong · Sam-gī-hiong · Se-ô͘-hiong · Chō-kiô-hiong · Saⁿ-oan-hiong · Sai-thâm-hiong · Thài-an-hiong
Chiang-hòa-koān Chiang-hòa-chhī · Lo̍k-káng-tìn · Hô-bí-tìn · Pó-táu-tìn (北斗)* · Oân-lîm-chhī · Khe-ô͘-tìn · Tiân-tiong-tìn · Jī-lîm-tìn · Soàⁿ-sai-hiong · Sin-káng-hiong (伸港) · Hok-heng-hiong · Siù-chúi-hiong · Hoe-toâⁿ-hiong · Hun-hn̂g-hiong · Tāi-chhoan-hiong · Po͘-iâm-hiong · Po͘-sim-hiong · Éng-chēng-hiong · Siā-thâu-hiong · Jī-chúi-hiong · Chhân-bóe-hiong · Pi-thâu-hiong · Hong-oán-hiong · Toā-siâⁿ-hiong · Tek-tn̂g-hiong · Khe-chiu-hiong
Gî-lân-koān Gî-lân-chhī · Lô-tong-tìn · So͘-ò-tìn · Thâu-siâⁿ-tìn · Ta-khe-hiong · Chòng-ûi-hiong · Îⁿ-soaⁿ-hiong · Tang-soaⁿ-hiong · Gō͘-kiat-hiong · Sam-seng-hiong · Tāi-tông-hiong · Lâm-ò-hiong
Hoa-liân-koān Hoa-liân-chhī · Hōng-lîm-tìn · Gio̍k-lí-tìn · Sin-siâⁿ-hiong · Kiat-an-hiong · Siū-hong-hiong · Kong-ho̍k-hiong · Hong-pin-hiong · Sūi-sūi-hiong · Hù-lí-hiong · Siù-lîm-hiong · Toh-khe-hiong · Bān-êng-hiong
Hûn-lîm-koān Táu-la̍k-chhī · Táu-lâm-tìn · Hó·-bóe-tìn · Sai-lê-tìn · Thô͘-khò͘-tìn · Pak-káng-tìn · Kó·-kheⁿ-hiong · Tōa-pi-hiong · Chhì-tông-hiong · Nâ-lāi-hiong · Jī-lūn-hiong · Lūn-pòe-hiong · Be̍h-liâu-hiong · Tang-sì-hiong · Po-tiong-hiong · Tâi-se-hiong · Goân-chiáng-hiong (元長)* · Sì-ô͘-hiong · Kháu-ô·-hiong · Chúi-nâ-hiong
Ka-gī-koān Pò͘-tē-tìn · Tōa-nâ-tìn · Bîn-hiông-hiong · Khe-kháu-hiong · Sin-káng-hiong (新港) · La̍k-kha-hiong · Tang-chio̍h-hiong · Gī-tek-hiong · Lo̍k-chháu-hiong · Chúi-siōng-hiong · Tiong-po͘-hiong · Tek-kiā-hiong · Mûi-san-hiong · Hoan-lō͘-hiong · Tōa-po͘-hiong · A-lí-san-hiong · Thài-pó-chhī · Phò-chú-chhī
Lâm-tâu-koān Lâm-tâu-chhī · Po·-lí-tìn · Chháu-tūn-tìn · Tek-san-tìn · Chi̍p-chi̍p-tìn · Bêng-kan-hiong · Lo̍k-kok-hiong · Tiong-liâu-hiong · Hî-tî-hiong · Kok-sèng-hiong · Chúi-lí-hiong · Sìn-gī-hiong · Jîn-ài-hiong
Pîn-tong-koān Pîn-tong-chhī · Tiô-chiu-tìn · Tang-káng-tìn · Hêng-chhun-tìn · Bān-tan-hiong · Tióng-tī-hiong · Lîn-lo̍k-hiong · Kiú-jû-hiong · Lí-káng-hiong · Iâm-po͘-hiong · Ko-chhiū-hiong · Bān-loân-hiong · Lāi-po͘-hiong · Tek-chhân-hiong · Sin-pi-hiong · Pang-liâu-hiong · Sin-hn̂g-hiong · Khàm-téng-hiong · Nâ-piⁿ-hiong · Lâm-chiu-hiong · Ka-tang-hiong · Liû-kiû-hiong · Chhia-siâⁿ-hiong · Bóan-chiu-hiong · Pang-soaⁿ-hiong · Bū-tâi-hiong · Má-ka-hiong · Thài-bú-hiong · Lâi-gī-hiong · Chhun-ji̍t-hiong · Sai-á-hiong · Bó·-tan-hiong · Soaⁿ-tē-mn̂g-hiong (三地門)*
Phêⁿ-ô·-koān Má-keng-chhī (馬公)* · Ô͘-sai-hiong · Pe̍h-soa-hiong · Sai-sū-hiong · Bāng-oaⁿ-hiong · Chhit-bí-hiong
Sin-tek-koān Koan-se-tìn · Sin-po͘-tìn · Tek-tang-tìn · ô͘-kháu-hiong · Hôaiⁿ-san-hiong · Sin-hong-hiong · khiông-nâ-hiong · Pó-soaⁿ-hiong · Pak-po͘-hiong · Gô-bî-hiong · Chiam-chio̍h-hiong · Ngó͘-hong-hiong · Tek-pak-chhī
Tâi-tang-koān Tâi-tang-chhī · Sêng-kong-tìn · Koan-san-tìn · Pi-lâm-hiong · Tāi-bú-hiong · Thài-mâ-lí-hiong · Tong-hô-hiong · Tiông-pin-hiong · Lo̍k-iá-hiong · Tî-siōng-hiong · Le̍k-tó-hiong · Iân-pêng-hiong · Hái-toan-hiong · Ta̍t-jîn-hiong · Kim-hong-hiong · Lân-sū-hiong

Séng-hat-chhī

siu-kái
Ka-gī-chhī Se-khu · Tang-khu
Ke-lâng-chhī An-lo̍k-khu, Chhit-tó͘-khu · Jîn-ài-khu · Lóan-lóan-khu · Sìn-gī-khu · Tiong-chèng-khu · Tiong-san-khu
Sin-tek-chhī Hiong-san-khu · Pak-khu · Tang-khu

Chham-khó chu-liāu

siu-kái

Gōa-pō· liân-kiat

siu-kái