Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ

此特殊頁面顯示所有已上傳的檔案。

Iáⁿ-siōng lia̍t-toaⁿ
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h
Ji̍t-kî Miâ 縮⁠圖 Toā-sè Iōng-chiá Soat-bêng
2017-nî 8-goe̍h 2-ji̍t (Pài 3) 05:19 Chng Chu Giok-lu.jpgtóng-àn 15 KB A-lú-mih {{Fairuse}} Tùi Hôa-gí Wikipedia ê zh:File:File:Zhuang Zhu Yu Nu.jpg sóa--lâi. Goân sòaⁿ-téng chhut-chhù: [http://twimg.edgesuite.net/images/ReNews/20150301/640_c65ca91895b147c039c51d1070342564.jpg] (liân-kiat í-keng bû-hāu), sī…
2016-nî 12-goe̍h 14-ji̍t (Pài 3) 08:13 Wiki.pngtóng-àn 19 KB A-lú-mih 已還原到於 2011-nî 7-goe̍h 18-ji̍t (Pài-it) 00:14 (UTC) 的版本
2015-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài 5) 15:41 Nguyen Van Troi.jpgtóng-àn 62 KB Taigiholic Wikipedia:Chiūⁿ-bāng/desc-generic
2013-nî 10-goe̍h 26-ji̍t (Pài 6) 12:32 Kominhokokai-chouchit-tou.pngtóng-àn 31 KB Hktai  
2012-nî 1-goe̍h 14-ji̍t (Pài 6) 12:00 Canines.pngtóng-àn 12 KB Hanakayu  
2010-nî 3-goe̍h 1-ji̍t (Pài 1) 03:25 Famous Montenegrins.pngtóng-àn 968 KB Jose77 en:File:Famous_Montenegrins.png
2010-nî 1-goe̍h 28-ji̍t (Pài 4) 19:10 Indipendance Arch.jpgtóng-àn 54 KB Motorbiker Independance Arch, Accra, Ghana
2009-nî 9-goe̍h 20-ji̍t (Lé-pài) 01:00 Tibetan nomad scan of old photo 1950.jpgtóng-àn 60 KB Jose77 en:File:Tibetan nomad scan of old photo 1950.jpg
2009-nî 2-goe̍h 17-ji̍t (Pài 2) 15:00 Huhopio.PNGtóng-àn 15 KB Chùn-hiàn  
2008-nî 11-goe̍h 13-ji̍t (Pài 4) 09:12 WatchmanNee.jpgtóng-àn 19 KB A-lú-mih-bot This image was copied from wikipedia:en. The original description was: == Summary == Source www.c-f-p.com/ images/NeeHdSh.jpg This photograph was taken in the 1950s in China and is not to my knowledge subject to any copyright. It would now be in the pub
2008-nî 10-goe̍h 17-ji̍t (Pài 5) 14:07 Shimomura Hiroshi.jpgtóng-àn 284 KB A-lú-mih {{GFDL}} lâi-chū Ji̍t-bûn wikipedia, ja:Image:Shimomura_Hiroshi.jpg, uploader sī ja:User:鹿両性証明.
2007-nî 8-goe̍h 6-ji̍t (Pài 1) 10:40 Chiunn Uisui.jpgtóng-àn 12 KB Chùn-hiàn {{PD-Japan-oldphoto}}
2007-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 03:18 Chithoa.jpgtóng-àn 486 KB Chhoà-è Thô-á kah chí.
2007-nî 6-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 03:16 Chilaia.jpgtóng-àn 503 KB Chhoà-è Lâi-á kah chí.
2007-nî 6-goe̍h 9-ji̍t (Pài 6) 15:14 Taia.jpgtóng-àn 201 KB Chhoà-è Chi̍t-koāⁿ tai-á.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:04 Iongpoe.jpgtóng-àn 96 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i bô-tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:03 Impoe.jpgtóng-àn 114 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i bô-tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 04:02 Chitsiunn.jpgtóng-àn 104 KB Chhoà-è Sîn-bêng kóng i tông-ì ē chhut chit-chióng poe.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 03:59 Poechinn.jpgtóng-àn 99 KB Chhoà-è Mn̄g-sîn ēng-ê poe-chîⁿ.
2007-nî 6-goe̍h 6-ji̍t (Pài 3) 03:55 Haieng1.jpgtóng-àn 105 KB Chhoà-è Siū-tio̍h kok-hong-hiòng che-lâi ê kah bô-kâng le̍k-liōng ê hong só͘ chō-sêng-ê hái-éng.
2007-nî 5-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 04:53 ImkhoEle.pngtóng-àn 14 KB Chhoà-è Bô-kâng--ê tiong-sim-tiám oē-ū bô-kang--ê lî-sim-la̍t.
2007-nî 5-goe̍h 5-ji̍t (Pài 6) 11:45 ImNkho.pngtóng-àn 90 KB Chhoà-è Chúi-im kah chúi-khó ê sî ge̍h tùi tē-kiû hái-bīn ê chok-iōng.
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 04:03 Chuikho.jpgtóng-àn 135 KB Chhoà-è Chúi-khó ê hái-piâⁿ. ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 04:01 Chuiim.jpgtóng-àn 90 KB Chhoà-è Chúi-im ê hái-piâⁿ. ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 26-ji̍t (Pài 4) 03:57 ChhiahguOnggu.jpgtóng-àn 120 KB Chhoà-è Liāu-tī chháu-po͘ ū--lâng-chhī--ê chhiah-gû(n̂g-gû). ~Phîⁿ-ô͘
2007-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:42 Geh25.jpgtóng-àn 14 KB Chhoà-è Im-le̍k jī-gō͘ ge̍h, tē-kiû, ji̍t pâi chit-khoán khut-kak.
2007-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:40 Geh15.jpgtóng-àn 11 KB Chhoà-è Im-le̍k cha̍p-gō͘ ge̍h, tē-kiû, ji̍t pâi chit-hêng--ê ti̍t-soaⁿ.
2007-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:38 Geh10.jpgtóng-àn 16 KB Chhoà-è Im-le̍k chhoe-cha̍p ge̍h, tē-kiû, ji̍t pâi chi̍t-gê khut-kak.
2007-nî 4-goe̍h 24-ji̍t (Pài 2) 03:34 Geh1.jpgtóng-àn 11 KB Chhoà-è Im-le̍k chhoe-1 tē-kiû, ge̍h, ji̍t pâi chi̍t ti̍t-soàⁿ.
2007-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 03:42 Phinnouguchhia.jpgtóng-àn 92 KB Chhoà-è Phîⁿ-ô͘ choh-sit-lâng ēng-kè--ê chi̍t-tiuⁿ gû-chhia.
2007-nî 4-goe̍h 16-ji̍t (Pài 1) 03:04 LoeNLe.jpgtóng-àn 94 KB Chhoà-è Thà-hn̂g ê lôe kap ham-i siong-koan ê phòe-kiān.
2007-nî 4-goe̍h 13-ji̍t (Pài 5) 08:08 Chhiahgu.jpgtóng-àn 31 KB Chhoà-è Chhiah-gû kap i siong-koan-ê phoè-kiān.
2007-nî 4-goe̍h 6-ji̍t (Pài 5) 08:57 Sianpachiunn.jpgtóng-àn 376 KB Chhoà-è Che sī siⁿ tī Phîⁿ-ôⁿ hái-hoàⁿ ê phín-chióng.
2007-nî 3-goe̍h 13-ji̍t (Pài 2) 19:30 Jedda map.jpgtóng-àn 62 KB Jeddah~zh-min-nanwiki http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Jedda_map.jpg
2007-nî 1-goe̍h 27-ji̍t (Pài 6) 12:06 UH-1H hovering.jpgtóng-àn 104 KB A-kun--a Tng teh ho·-bá-lìn-guh ê UH-1H ti̍t-seng-ki.
2006-nî 12-goe̍h 3-ji̍t (Lé-pài) 12:06 2006.1.20川越 (20).JPGtóng-àn 276 KB Kaku Góa khì chit ê s¯-chäi miâ kiò Kawagoe I gôan-lâi chiü-s„ sió-tan-kia°. khòa toh chit khóan kü ê chù(èng-kai kóng si chhng-kh±)kám-kak chin-chhiat ê kám-kak.
2006-nî 9-goe̍h 27-ji̍t (Pài 3) 11:47 Oxcart in Hong-oan ecological tour.jpgtóng-àn 142 KB A-giâu *Chok-chiá: 彰化海岸保育行動 *Lâi-goân: [http://www.flickr.com/photos/waders/76127649/] {{cc-nc-sa}}
2006-nî 9-goe̍h 26-ji̍t (Pài 2) 06:24 IMG 9789r-vi.jpgtóng-àn 224 KB Taokara Tī Hawaii Oahu-tó ê koan-kong-kheh. Tô· sī tùi en.wikipedia.org the̍h--lâi-ê.
2006-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 13:52 Respiratory system.pngtóng-àn 227 KB A-giâu Ùi Image:Respiratory system.svg su-chhut ê pêⁿ tô͘ (m̄ sī SVG). {{GFDL}}
2006-nî 9-goe̍h 25-ji̍t (Pài 1) 13:28 Respiratory system.svgtóng-àn 107 KB A-giâu Goân-sú tòng-àn: commons:Image:Respiratory system.svg Iōng en:Inkscape kái--ê.
2006-nî 8-goe̍h 10-ji̍t (Pài 4) 04:38 Complex.pngtóng-àn 1 KB Kiatgak :ja lâi--ê (http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%94%BB%E5%83%8F:Complex.png) {{GFDL}}
2006-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài 1) 10:20 Âng-chhang-thaû.jpgtóng-àn 130 KB Kiatgak goá hip ê siòng {{GFDL}}
2006-nî 7-goe̍h 4-ji̍t (Pài 2) 05:13 Helium atom QM.pngtóng-àn 44 KB Kiatgak en: lâi--ê, {{PD}}
2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài 4) 10:36 Toapheklek.pngtóng-àn 48 KB Kiatgak siu-kái en: ê Universe_expansion.png, kā bûn-jī kái chò POJ, {{PD}}
2006-nî 6-goe̍h 29-ji̍t (Pài 4) 07:17 Gravitational lensing.pngtóng-àn 392 KB Kiatgak en: lâi--ê, NASA and STScI kong-khai hō͘ PD sú-iōng ê iáⁿ-siōng
2006-nî 6-goe̍h 22-ji̍t (Pài 4) 13:48 Mtheory.pngtóng-àn 2 KB Kiatgak en: lâi ê
2006-nî 5-goe̍h 24-ji̍t (Pài 3) 05:42 Pe̍h-hiā toā-kaù-tn̂g.jpgtóng-àn 704 KB Kiatgak en: lâi--ê, http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Termite_Cathedral_DSC03570.JPG {{GFDL}}
2006-nî 4-goe̍h 25-ji̍t (Pài 2) 12:11 Chheng-chui2.pngtóng-àn 67 KB Kiatgak ùi Tāi-kah ê tô͘ kái--ê {{GFDL}}
2006-nî 4-goe̍h 20-ji̍t (Pài 4) 03:01 Au7-li2.pngtóng-àn 67 KB Kiatgak ùi Hong-goân ê tô͘ kái--ê {{GFDL}}
2006-nî 4-goe̍h 7-ji̍t (Pài 5) 12:16 Tai7-kah.pngtóng-àn 70 KB Kiatgak ùi hong-goan5.png kái--ê {{GFDL}}
Thâu-chi̍t-ia̍hTéng-chi̍t-ia̍hAū-chi̍t-ia̍hSiāng-bóe-ia̍h