Ia̍h le̍k-sú

2020-nî 11-goe̍h 12-ji̍t (Pài-sì)

2018-nî 12-goe̍h 15-ji̍t (Pài-la̍k)

2016-nî 9-goe̍h 16-ji̍t (Pài-gō͘)

2016-nî 9-goe̍h 14-ji̍t (Pài-saⁿ)

2013-nî 4-goe̍h 14-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 12-goe̍h 28-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 12-goe̍h 1-ji̍t (Pài-la̍k)

2012-nî 11-goe̍h 23-ji̍t (Pài-gō͘)

2012-nî 8-goe̍h 19-ji̍t (Lé-pài)

2012-nî 8-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 7-goe̍h 11-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 5-goe̍h 16-ji̍t (Pài-jī)

2006-nî 2-goe̍h 7-ji̍t (Pài-jī)

2005-nî 11-goe̍h 3-ji̍t (Pài-sì)

2004-nî 9-goe̍h 5-ji̍t (Lé-pài)

2004-nî 9-goe̍h 4-ji̍t (Pài-la̍k)