Wikipedia:Te̍k-sek siá-chin/8 goe̍h

Ē-kha sī 8 goe̍h--ê Te̍k-sek siá-chin.
P rainbow flag.png
1 goe̍h · 2 goe̍h · 3 goe̍h · 4 goe̍h · 5 goe̍h · 6 goe̍h · 7 goe̍h · 8 goe̍h · 9 goe̍h · 10 goe̍h · 11 goe̍h · 12 goe̍h

8 goe̍h 1 ji̍tSiu-kái

Addax-1-Zachi-Evenor.jpg
Addax nasomaculatus, lêng-iûⁿ ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Zachi Evenor

8 goe̍h 2 ji̍tSiu-kái

Si-o-se-Pol.jpg
Iran Isfahan--ê Si-o-se-pol Kiô

Hip-siòng: Reza Haji-pour

8 goe̍h 3 ji̍tSiu-kái

AS15-88-11866 - Apollo 15 flag, rover, LM, Irwin - restoration1.jpg
Teng-siōng goe̍h-kiû--ê James Irwin kah i chē--ê Apollo 15 thài-khong-chûn.

Hip-siòng: NASA

8 goe̍h 4 ji̍tSiu-kái

Bruce McCandless II during EVA in 1984.jpg
Bí-kok thài-khong-jîn Bruce McCandless II tī chûn-goā oa̍h-tāng.

Hip-siòng: NASA

8 goe̍h 5 ji̍tSiu-kái

Albert Bierstadt - Among the Sierra Nevada, California - Google Art Project.jpg
Among the Sierra Nevada, California

Oē: Albert Bierstadt (Bí-kok, 1868 nî)

8 goe̍h 6 ji̍tSiu-kái

Mona Lisa, by Leonardo da Vinci, from C2RMF retouched.jpg
Mona Lisa

Oē: Leonardo da Vinci (Í-tāi-lī, 16 sè-kí)

8 goe̍h 7 ji̍tSiu-kái

Jacques-Louis David - The Coronation of Napoleon (1805-1807).jpg
Le Sacre de Napoléon

Oē: Jacques-Louis David (Hoat-kok, 1807 nî)

8 goe̍h 8 ji̍tSiu-kái

Washington Crossing the Delaware by Emanuel Leutze, MMA-NYC, 1851.jpg
Washington Crossing the Delaware

Oē: Emanuel Leutze (Bí-kok, 1851 nî)

8 goe̍h 9 ji̍tSiu-kái

The Qianlong Emperor in Ceremonial Armour on Horseback.jpg
Khiân-liông Hông-tè Tāi-oa̍t Tô͘ (乾隆皇帝大閱圖)

Oē: Giuseppe Castiglione (Chheng-kok, 1758 nî)

8 goe̍h 10 ji̍tSiu-kái

Hasegawa Tohaku - Pine Trees (Shōrin-zu byōbu) - left hand screen.jpg
Shōrin-zu byōbu (松林図屏風, chó-pêng)

Oē: Hasegawa Tōhaku (Ji̍t-pún, 1595 nî)

8 goe̍h 11 ji̍tSiu-kái

Japaneseweavera.jpg
Hataori (機織り)

Oē: Yanagawa Shigenobu (Ji̍t-pún, 19 sè-kí)

8 goe̍h 12 ji̍tSiu-kái

Marchands, dynastie Tang.jpg
Tiong-kok Sin-kiong Bezeklik Chhian-hu̍t-tōng--ê piah-oē.

Sî-tāi: Tiong-kok Tông

8 goe̍h 13 ji̍tSiu-kái

Khalili Collections Set of four padded silk panels 1.jpg
Tī-leh chò-kang--ê lâng.

Sî-tāi: Ji̍t-pún Bêng-tī

8 goe̍h 14 ji̍tSiu-kái

Vasnetsov samolet.jpg
Kovor-samolot

Oē: Viktor Vasnetsov (Lō͘-se-a, 1880 nî)

8 goe̍h 15 ji̍tSiu-kái

Augustins - Générosité d'Alexandre - Jérome-Martin Langlois 2004 1 80.jpg
Générosité d'Alexandre

Oē: Jérôme-Martin Langlois (Hoat-kok, 1819 nî)

8 goe̍h 16 ji̍tSiu-kái

Kamal-ud-din Bihzad - Construction of the fort of Kharnaq.jpg
Khí Khawarnaq Siâⁿ

Oē: Kamāl ud-Dīn Behzād (Pho-su, 15 sè-kí)

8 goe̍h 17 ji̍tSiu-kái

Edwin Smith Papyrus v2.jpg
Edwin Smith choá-chháu bûn-kó, Kó͘-tāi Ai-ki̍p ēng so-chháu-choá (papyrus) siá--ê goā-kho i-ha̍k chhiú-kó.

Hip-siòng: Jeff Dahl

8 goe̍h 18 ji̍tSiu-kái

Sandro Botticelli - La nascita di Venere - Google Art Project - edited.jpg
Nascita di Venere

Oē: Sandro Botticelli (Í-tāi-lī, iok 1485 nî)

8 goe̍h 19 ji̍tSiu-kái

Shakyamuni Buddha with Avadana Legend Scenes - Google Art Project.jpg
Se-chōng Hu̍t-kàu--ê Thangka, biâu-hoē Sek-khia-mô͘-nî kah Jû-lâi--ê phì-jū (譬喻, avadāna) chêng-kéng.

Sî-tāi: Se-chōng, 19 sè-kí

8 goe̍h 20 ji̍tSiu-kái

Rembrandt Christ in the Storm on the Lake of Galilee.jpg
Christus in de storm op het meer van Galilea

Oē: Rembrandt van Rijn (Hô-lân, 1633 nî)

8 goe̍h 21 ji̍tSiu-kái

Tughra Suleiman.jpg
Osman Tè-kok sultan Suleyman 1-sè--ê Tughra (sultan--ê hoe-ah).

Hip-siòng: Metropolitan Museum of Art

8 goe̍h 22 ji̍tSiu-kái

Miraj by Sultan Muhammad.jpg
Biâu-hoē Muhammad tī àm-mê ê sî-chūn chiūⁿ thiⁿ (Isra kap Mi'raj) ê chêng-kéng.

Oē: Sultan Muhammad (Pho-su, 16 sè-kí)

8 goe̍h 23 ji̍tSiu-kái

PIA17218 – A Farewell to Saturn, Brightened Version.jpg
Thó͘-chheⁿ--ê choân-kéng

Hip-siòng: NASA

8 goe̍h 24 ji̍tSiu-kái

WhereRainbowRises.jpg
Khēng

Hip-siòng: Wing-Chi Poon

8 goe̍h 25 ji̍tSiu-kái

Misc pollen.jpg
Tiān-chú hián-bî-kiàⁿ ē ê hoe-hún (poē-lu̍t: 500 x)

Hip-siòng: Gbiten

8 goe̍h 26 ji̍tSiu-kái

Ebola Virus - Electron Micrograph.tiff
Tiān-chú hián-bî-kiàⁿ ē ê Ebola pēⁿ-to̍k (poē-lu̍t: 20 000 x)

Hip-siòng: BernbaumJG

8 goe̍h 27 ji̍tSiu-kái

Yellow-bellied sapsucker in CP (40484).jpg
Sphyrapicus varius, tok-chhiū-chiáu ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Rhododendrites

8 goe̍h 28 ji̍tSiu-kái

Navadne podvihanke (Paxillus involutus).jpg
Paxillus involutus, chi̍t khoán chin-khún.

Hip-siòng: Petar Milošević

8 goe̍h 29 ji̍tSiu-kái

Emerald damselfly (Lestes sponsa) male 3.jpg
Lestes sponsa, chhìn-á ē-kha--ê bu̍t-chióng

Hip-siòng: Charles J Sharp

8 goe̍h 30 ji̍tSiu-kái

Columns in Roman gymnasium, Salamis, Northern Cyprus.jpg
Lô-má Tè-kok sî-tāi--ê thiāu-á, tī Pak Ku-pí-lō͘ Salamis

Hip-siòng: Michal Klajban

8 goe̍h 31 ji̍tSiu-kái

Nilgai (Boselaphus tragocamelus) male.jpg
Boselaphus tragocamelus, gû-kho ē-kha--ê bu̍t-chióng.

Hip-siòng: Charles J. Sharp