Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē

Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē (Eng-gí: Summer Olympic Games / Games of the Olympiad) sī Olympic Ūn-tōng-hoē tiong ê chi̍t-chióng, mā-sī siāng tiōng-iàu ê sè-kài-séng ūn-tōng-hoē. Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē múi 4 tang ê joa̍h-thiⁿ kí-pān kú-hêng 1 pái.

Le̍k-sú

siu-kái
 
Hā-kùi Olympic Ūn-tōng-hoē ê kú-pān siâⁿ-chhī.

Chhu-té-jī sī piáu-sī chhú-siau ia̍h-sī nî-koh iáu-bē kàu.