Pún lūi-pia̍t ê chú-iàu bûn-chiuⁿ sī Giân-gú-ha̍k.

Ē-lūi-pia̍t

Chit ê lūi-pia̍t ū ē-kha 22 ê ē-lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 22 lūi.

B

C

G

H

J

K

L

P

S

Ì

Tī "Giân-gú-ha̍k" chit ê lūi-pia̍t ê bûn-chiuⁿ

Ē-kha 86 ia̍h sio̍k tī chit ê lūi-pia̍t, lóng-chóng ū 86 ia̍h.