Tiong-kok liân-hō lia̍t-toaⁿ

(Tùi Tiong-kok ê liân-hō choán--lâi)

Ē-kha sī Tiong-kok liân-hō lia̍t-toaⁿ.

Se Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hàn Bú-tè Kiàn-goân 建元 chiân 140 nî - chiân 135 nî
Goân-kong 元光 chiân 134 nî - chiân 129 nî
Goân-sok 元朔 chiân 128 nî - chiân 123 nî
Goân-siú 元狩 chiân 122 nî - chiân 117 nî
Goân-téng 元鼎 chiân 116 nî - chiân 111 nî
Goân-hong 元封 chiân 110 nî - chiân 104 nî
Thài-chho͘ 太初 chiân 104 nî - chiân 101 nî
Thian-hàn 天漢 chiân 100 nî - chiân 97 nî
Thài-sú 太始 chiân 96 nî - chiân 93 nî
Cheng-hô 征和 chiân 92 nî - chiân 89 nî
Hiō-goân 後元 chiân 88 nî - chiân 87 nî
Hàn Chiau-tè Sú-goân 始元 chiân 86 nî - chiân 80 nî
Goân-hōng 元鳳 chiân 80 nî - chiân 75 nî
Goân-pêng 元平 chiân 74 nî
Hàn Soan-tè Pún-sú 本始 chiân 73 nî - chiân 70 nî
Tē-chiat 地節 chiân 69 nî - chiân 66 nî
Goân-khong 元康 chiân 65 nî - chiân 61 nî
Sîn-chiok 神爵 chiân 61 nî - chiân 58 nî
Ngó͘-hōng 五鳳 chiân 57 nî - chiân 54 nî
Kam-lō͘ 甘露 chiân 53 nî - chiân 50 nî
Hông-liông 黃龍 chiân 49 nî
Hàn Goân-tè Chho͘-goân 初元 chiân 48 nî - chiân 44 nî
Éng-kong 永光 chiân 43 nî - chiân 39 nî
Kiàn-chiau 建昭 chiân 38 nî - chiân 34 nî
Kèng-lêng 竟寧 chiân 33 nî
Hàn Sêng-tè Kiàn-sú 建始 chiân 32 nî - chiân 28 nî
Hô-pêng 河平 chiân 28 nî - chiân 25 nî
Iông-sok 陽朔 chiân 24 nî - chiân 21 nî
Hông-ka 鴻嘉 chiân 20 nî - chiân 17 nî
Éng-sú 永始 chiân 16 nî - chiân 13 nî
Goân-iân 元延 chiân 12 nî - chiân 9 nî
Sui-hô 綏和 chiân 8 nî - chiân 7 nî
Hàn Ai-tè Kiàn-pêng 建平 chiân 6 nî - chiân 5 nî
chiân 5 nî - chiân 3 nî
Thài-chho͘-goân-chiong 太初元將 chiân 5 nî
Goân-siū 元壽 chiân 2 nî - chiân 1 nî
Hàn Pêng-tè Goân-sú 元始 1 nî - 5 nî
Jû-chú Eng Ku-sia̍p 居攝 6 nî - 8 nî
Chho͘-sú 初始 8 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ông Bóng Sí-kiàn-kok 始建國 9 nî - 13 nî
Thian-hōng 天鳳 14 nî - 19 nî
Tē-hông 地皇 20 nî - 23 nî

Keng-sí

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Keng-sí-tè Keng-sí 更始 23 nî - 25 nî

Tong Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hàn Kong-bú-tè Kiàn-bú 建武 25 nî - 56 nî
Kiàn-bú-tiong-goân 建武中元 56 nî - 57 nî
Hàn Bêng-tè Éng-pêng 永平 58 nî - 75 nî
Hàn Chiong-tè Kiàn-chho͘ 建初 76 nî - 84 nî
Goân-hô 元和 84 nî - 87 nî
Chiong-hô 章和 87 nî - 88 nî
Hàn Hô-tè Éng-goân 永元 89 nî - 105 nî
Goân-heng 元興 105 nî
Hàn Siong-tè Iân-pêng 延平 106 nî
Hàn An-tè Éng-chho͘ 永初 107 nî - 113 nî
Goân-chho͘ 元初 114 nî - 120 nî
Éng-lêng 永寧 120 nî - 121 nî
Kiàn-khong 建光 121 nî - 122 nî
Iân-kong 延光 122 nî - 125 nî
Hàn Sūn-tè Éng-kiàn 永建 126 nî - 132 nî
Iông-ka 陽嘉 132 nî - 135 nî
Éng-hô 永和 136 nî - 141 nî
Hàn-an 漢安 142 nî - 144 nî
Kiàn-khong 建康 144 nî
Hàn Chhiong-tè Éng-hi 永憙 145 nî
Hàn Chit-tè Pún-chho͘ 本初 146 nî
Hàn Hoân-tè Kiàn-hô 建和 147 nî - 149 nî
Hô-pêng 和平 150 nî
Goân-ka 元嘉 151 nî - 153 nî
Éng-heng 永興 153 nî - 154 nî
Éng-siū 永壽 155 nî - 158 nî
Iân-hi 延熹 158 nî - 167 nî
Éng-khong 永康 167 nî
Hàn Lêng-tè Kiàn-lêng 建寧 168 nî - 172 nî
Hi-pêng 熹平 172 nî - 178 nî
Kong-hô 光和 178 nî - 184 nî
Tiong-pêng 中平 184 nî - 189 nî
Hàn Siàu-tè Piān Kong-hi 光熹 189 nî
Chiau-lêng 昭寧 189 nî
Hàn Hiàn-tè Éng-hàn 永漢 189 nî
Chho͘-pêng 初平 190 nî - 193 nî
Heng-pêng 興平 194 nî - 195 nî
Kiàn-an 建安 196 nî - 220 nî
Iân-khong 延康 220 nî

Sam-kok

siu-kái

Chô Gūi

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Gūi Bûn-tè Hông-chho͘ 黃初 220 nî - 226 nî
Gūi Bêng-tè Thài-hô 太和 227 nî - 233 nî
Chheng-liông 青龍 233 nî - 237 nî
Kéng-chho͘ 景初 237 nî - 239 nî
Chô Hong Chèng-sí 正始 240 nî - 249 nî
Ka-pêng 嘉平 249 nî - 254 nî
Chô Mô͘ Chèng-goân 正元 254 nî - 256 nî
Kam-lō͘ 甘露 256 nî - 260 nî
Gūi Goân-tè Kéng-goân 景元 260 nî - 264 nî
Hâm-hi 咸熙 264 nî - 265 nî

Sio̍k Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hàn Chiau-lia̍t-tè Chiong-bú 章武 221 nî - 223 nî
Hàn Hiō-chú Kiàn-heng 建興 223 nî - 237 nî
Iân-hi 延熙 238 nî - 247 nî
Kéng-iāu 景耀 258 nî - 263 nî
Iām-heng 炎興 263 nî

Sun Ngô͘

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ngô͘ Tāi-tè Hông-bú 黃武 222 nî - 229 nî
Hông-liông 黃龍 229 nî - 231 nî
Ka-hô 嘉禾 232 nî - 238 nî
Chhek-o͘ 赤烏 238 nî - 251 nî
Thài-goân 太元 251 nî - 252 nî
Sîn-hōng 神鳳 252 nî
Sun Liāng Kiàn-heng 建興 252 nî - 253 nî
Ngó͘-hōng 五鳳 254 nî - 256 nî
Thài-pêng 太平 256 nî - 258 nî
Ngô͘ Kéng-tè Éng-an 永安 258 nî - 264 nî
Sun Hō Goân-heng 元興 264 nî - 265 nî
Kam-lō͘ 甘露 265 nî - 266 nî
Pó-téng 寶鼎 266 nî - 269 nî
Kiàn-hêng 建衡 269 nî - 271 nî
Hōng-hông 鳳凰 272 nî - 274 nî
Thian-chhek 天冊 275 nî - 276 nî
Thian-sú 天璽 276 nî
Thian-kí 天紀 277 nî - 280 nî

Se Chìn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chìn Bú-tè Thài-sí 泰始 265 nî - 274 nî
Hâm-lêng 咸寧 275 nî - 280 nî
Thài-khong 太康 280 nî - 289 nî
Thài-hi 太熙 290 nî
Chìn Hūi-tè Éng-hi 永熙 290 nî
Éng-pêng 永平 291 nî
Goân-khong 元康 291 nî - 299 nî
Éng-khong 永康 300 nî - 301 nî
Su-má Lûn Kiàn-sí 建始 301 nî
Chìn Hūi-tè Éng-lêng 永寧 301 nî - 302 nî
Thài-an 太安 302 nî - 303 nî
Éng-an 永安 304 nî
Kiàn-bú 建武 304 nî
Éng-heng 永興 304 nî - 306 nî
Kong-hi 光熙 306 nî
Chìn Hoâi-tè Éng-ka 永嘉 307 nî - 313 nî
Chìn Bín-tè Kiàn-heng 建興 313 nî - 317 nî

Tong Chìn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chìn Goân-tè Kiàn-bú 建武 317 nî - 318 nî
Tāi-heng 大興 318 nî - 321 nî
Éng-chhiong 永昌 322 nî - 323 nî
Chìn Bêng-tè Thài-lêng 太寧 323 nî - 326 nî
Chìn Sêng-tè Hâm-hô 咸和 326 nî - 334 nî
Hâm-khong 咸康 335 nî - 342 nî
Chìn Khong-tè Kiàn-goân 建元 343 nî - 344 nî
Chìn Bo̍k-tè Éng-hô 永和 345 nî - 356 nî
Seng-pêng 升平 357 nî - 361 nî
Chìn Ai-tè Liông-hô 隆和 362 nî - 363 nî
Heng-lêng 興寧 363 nî - 365 nî
Chìn Hùi-tè Thài-hô 太和 366 nî - 371 nî
Chìn Kán-bûn-tè Hâm-an 咸安 371 nî - 372 nî
Chìn Hàu-bú-tè Lêng-khong 寧康 373 nî - 375 nî
Thài-goân 太元 376 nî - 396 nî
Chìn An-tè Liông-an 隆安 397 nî - 401 nî
Goân-heng 元興 402 nî - 404 nî
Tāi-heng 大亨 402 nî
Gī-hi 義熙 405 nî - 418 nî
Chìn Kiong-tè Goân-hi 元熙 419 nî - 420 nî

Si̍p-lio̍k-kok

siu-kái

Chiân Tiō

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lâu Ian Goân-hi 元熙 304 nî - 308 nî
Éng-hōng 永鳳 308 nî - 309 nî
Hô-sūi 河瑞 309 nî - 310 nî
Lâu Chhong Kong-heng 光興 310 nî - 311 nî
Ka-pêng 嘉平 311 nî - 315 nî
Kiàn-goân 建元 315 nî - 316 nî
Lîn-ka 麟嘉 316 nî - 318 nî
Lâu Chhàn Hàn-chhiong 漢昌 318 nî
Lâu Iāu Kong-chho͘ 光初 318 nî - 329 nî

Sêng Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lí Te̍k Kiàn-chho͘ 建初 303 nî - 304 nî
Lí Hiông Kiàn-heng 建興 304 nî - 306 nî
Iàn-pêng 晏平 306 nî - 310 nî
Gio̍k-hêng 玉衡 311 nî - 334 nî
Lí Kî Gio̍k-hêng 玉恆 335 nî - 338 nî
Lí Siū Hàn-heng 漢興 338 nî - 343 nî
Lí Sè Thài-hô 太和 344 nî - 346 nî
Ka-lêng 嘉寧 346 nî - 347 nî

Chiân Liâng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Tiuⁿ Si̍t,
Tiuⁿ Bō͘,
Tiuⁿ Chùn,
Tiuⁿ Tiōng-hoâ
Kiàn-heng 建興 320 nî - 353 nî Kiàn-heng 5 nî - Kiàn-heng 41 nî. Ēng Se Chìn ê liân-hō.
Tiuⁿ Chà Hô-pêng 和平 354 nî - 355 nî
Tiuⁿ Hiân-chēng Kiàn-heng 建興 355 nî - 361 nî Kiàn-heng 43 nî - Kiàn-heng 49 nî. Ēng Se Chìn ê liân-hō.
Seng-pêng 升平 361 nî - 363 nî Seng-pêng 5 nî - Seng-pêng 7 nî. Ēng Tong Chìn ê liân-hō.
Tiuⁿ Thian-sek Seng-pêng 升平 363 nî - 371 nî Seng-pêng 7 nî - Seng-pêng 15 nî. Ēng Tong Chìn ê liân-hō.
Hâm-an 咸安 372 nî - 376 nî Hâm-an 2 nî - Hâm-an 6 nî. Ēng Tong Chìn ê liân-hō.

Hiō Tiō

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chio̍h Le̍k Thài-hô 太和 328 nî - 330 nî
Kiàn-pêng 建平 330 nî - 333 nî
Chio̍h Hông Iân-hi 延熙 334 nî
Chio̍h Hó͘ Kiàn-bú 建武 335 nî - 348 nî
Thài-lêng 太寧 349 nî
Chio̍h Kàm Chheng-liông 青龍 350 nî
Chio̍h Chi Éng-lêng 永寧 350 nî - 351 nî
Jiám Bín
(Jiám Gūi)
Éng-heng 永興 350 nî - 352 nî

Chiân Ian

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bō͘-iông Chùn Goân-sú 元璽 352 nî - 357 nî
Kong-siū 光壽 357 nî - 360 nî
Bō͘-iông Úi Kiàn-hi 建熙 360 nî - 370 nî

Chiân Chîn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hû Kiān Hông-sí 皇始 351 nî - 355 nî
Hû Seng Siū-kong 壽光 355 nî - 357 nî
Hû Kian Éng-heng 永興 357 nî - 359 nî
Kam-lō͘ 甘露 359 nî - 364 nî
Kiàn-goân 建元 365 nî - 385 nî
Hû Phi Thài-an 太安 385 nî - 386 nî
Hû Teng Thài-chho͘ 太初 386 nî - 394 nî
Hû Chông Iân-chho͘ 延初 394 nî

Hiō Chîn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Iâu Tiông Pek-chhiok 白雀 384 nî - 386 nî
Kiàn-chho͘ 建初 386 nî - 394 nî
Iâu Heng Hông-chho͘ 皇初 394 nî - 399 nî
Hông-sí 弘始 399 nî - 416 nî
Iâu Hông Éng-hô 永和 416 nî - 417 nî

Hiō Ian

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bō͘-iông Soê Ian-goân 燕元 384 nî - 386 nî
Kiàn-heng 建興 386 nî - 396 nî
Bō͘-iông Pó Éng-khong 永康 396 nî - 398 nî
Bō͘-iông Sēng Kiàn-pêng 建平 398 nî
Tiông-lo̍k 長樂 399 nî - 401 nî
Bō͘-iông Hi Kong-sí 光始 401 nî - 406 nî
Kiàn-sí 建始 407 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bō͘-iông Hông Ian-heng 燕興 384 nî
Bō͘-iông Chhiong Keng-sí 更始 385 nî - 386 nî
Toāⁿ Sûi Chhiong-pêng 昌平 386 nî
Bō͘-iông Khái Kiàn-bêng 建明 386 nî
Bō͘-iông Iân Kiàn-pêng 建平 386 nî
Bō͘-iông Tiong Kiàn-bú 建武 386 nî
Bō͘-iông Éng Tiong-heng 中興 386 nî - 394 nî

Se Chîn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Khit-ho̍k Kok-jîn Kiàn-gī 建義 385 nî - 388 nî
Khit-ho̍k Khiân-kui Thài-chho͘ 太初 388 nî - 400 nî
Keng-sí 更始 409 nî - 412 nî
Khit-ho̍k Chhì-poân Éng-khong 永康 412 nî - 419 nî
Kiàn-hông 建弘 420 nî - 428 nî
Khit-ho̍k Bō͘-boa̍t Éng-hông 永弘 428 nî - 431 nî

Hiō Liâng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lū Kong Thài-an 太安 386 nî - 389 nî
Lîn-ka 麟嘉 389 nî - 396 nî
Liông-hui 龍飛 396 nî - 399 nî
Lū Chhoàn Hâm-lêng 咸寧 399 nî - 401 nî
Lū Liông Sîn-téng 神鼎 401 nî - 403 nî

Lâm Liâng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Thuh-hoat O͘-ko͘ Thài-chho͘ 太初 397 nî - 399 nî
Thuh-hoat Lī-lo̍k-ko͘ Kiàn-hô 建和 400 nî - 402 nî
Thuh-hoat Jio̍k-tân Hông-chhiong 弘昌 402 nî - 404 nî
Ka-pêng 嘉平 408 nî - 414 nî

Lâm Ian

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bō͘-iông Tek Ian-pêng 燕平 398 nî - 400 nî
Kiàn-pêng 建平 400 nî - 405 nî
Bō͘-iông Chhiau Thài-siōng 太上 405 nî - 410 nî

Se Liâng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lí Kó Keng-chú 庚子 400 nî - 404 nî
Kiàn-chho͘ 建初 405 nî - 417 nî
Lí Him Ka-heng 嘉興 417 nî - 420 nî
Lí Sûn Éng-kiàn 永建 420 nî - 421 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hek-liân Pu̍t-pu̍t Liông-seng 龍昇 407 nî - 413 nî
Hōng-siông 鳳翔 413 nî - 418 nî
Chhiong-bú 昌武 418 nî - 419 nî
Chin-heng 真興 419 nî - 425 nî
Hek-liân Chhiong Sêng-kong 承光 425 nî - 428 nî
Hek-liân Tēng Sèng-kong 勝光 428 nî - 431 nî

Pak Ian

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ko Hûn Chèng-sí 正始 407 nî - 409 nî
Pâng Poa̍t Thài-pêng 太平 409 nî - 430 nî
Pâng Hông Thài-heng 太興 431 nî - 436 nî

Pak Liâng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Toāⁿ Gia̍p Sîn-sú 神璽 397 nî - 399 nî
Thian-sú 天璽 399 nî - 401 nî
Chu-kû Bông-sùn Éng-an 永安 401 nî - 412 nî
Hiân-sí 玄始 412 nî - 428 nî
Sêng-hiân 承玄 428 nî - 431 nî
Gī-hô 義和 431 nî - 433 nî
Chu-kû Bo̍k-kiān Sêng-hô 承和 433 nî - 439 nî
Chu-kû Bû-hùi Sêng-pêng 承平 443 nî - 460 nî

Lâm-pak-tiâu

siu-kái

Lâm-tiâu

siu-kái

Lâu Sòng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Sòng Bú-tè Éng-chho͘ 永初 420 nî - 422 nî
Sòng Siàu-tè Kéng-pêng 景平 423 nî - 424 nî
Sòng Bûn-tè Goân-ka 元嘉 424 nî - 453 nî
Lâu Siāu Thài-chho͘ 太初 453 nî
Sòng Hàu-bú-tè Hàu-kiàn 孝建 454 nî - 456 nî
Tāi-bêng 大明 457 nî - 464 nî
Lâu Chú-gia̍p Éng-kong 永光 465 nî
Kéng-hô 景和 465 nî
Sòng Bêng-tè Thài-sí 泰始 465 nî - 471 nî
Thài-ū 泰豫 472 nî
Lâu Io̍k Goân-hui 元徽 473 nî - 477 nî
Sòng Sūn-tè Seng-bêng 昇明 477 nî - 479 nî

Lâm Chê

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chê Ko-tè Kiàn-goân 建元 479 nî - 482 nî
Chê Bú-tè Éng-bêng 永明 483 nî - 493 nî
Siau Chiau-gia̍p Liông-chhiong 隆昌 494 nî
Siau Chiau-bûn Iân-heng 延興 494 nî
Chê Bêng-tè Kiàn-bú 建武 494 nî - 498 nî
Éng-thài 永泰 498 nî
Siau Pó-koàn Éng-goân 永元 499 nî - 501 nî
Chê Hô-tè Tiong-heng 中興 501 nî - 502 nî

Lâm Liông

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liông Bú-tè Thian-kàm 天監 502 nî - 519 nî
Phó͘-thong 普通 520 nî - 527 nî
Tāi-thong 大通 527 nî - 529 nî
Tiong-tāi-thong 中大通 529 nî - 534 nî
Tāi-tông 大同 535 nî - 546 nî
Tiong-tāi-tông 中大同 546 nî - 547 nî
Thài-chheng 太清 547 nî - 549 nî
Liông Kán-bûn-tè Tāi-pó 大寶 550 nî - 551 nî
Siau Tòng Thian-chèng 天正 551 nî
Liông Goân-tè Sêng-sèng 承聖 552 nî - 555 nî
Siau Ian-bêng Thian-sêng 天成 555 nî
Liông Kèng-tè Siāu-thài 紹泰 555 nî - 556 nî
Thài-pêng 太平 556 nî - 557 nî
Se Liông
siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liông Soan-tè Tāi-tēng 大定 555 nî - 562 nî
Liông Hàu-bêng-tè Thian-pó 天保 562 nî - 585 nî
Liông Hàu-chēng-tè Kóng-ūn 廣運 586 nî - 587 nî

Lâm Tân

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Tân Bú-tè Éng-tēng 永定 557 nî - 559 nî
Tân Bûn-tè Thian-ka 天嘉 560 nî - 566 nî
Thian-khong 天康 566 nî
Tân Pek-chong Kong-tāi 光大 567 nî - 568 nî
Tân Soan-tè Thài-kiàn 太建 569 nî - 582 nî
Tân Hiō-chú Chì-tek 至德 583 nî - 586 nî
Cheng-bêng 禎明 587 nî - 589 nî

Pak-tiâu

siu-kái

Pak Gūi

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Gūi Tō-bú-tè Teng-kok 登國 386 nî - 396 nî
Hông-sí 皇始 396 nî - 398 nî
Thian-heng 天興 398 nî - 404 nî
Thian-sù 天賜 404 nî - 409 nî
Gūi Bêng-goân-tè Éng-heng 永興 409 nî - 413 nî
Sîn-sūi 神瑞 414 nî - 416 nî
Thài-siông 泰常 416 nî - 423 nî
Gūi Thài-bú-tè Sí-kong 始光 424 nî - 428 nî
Sîn-ka 神䴥 428 nî - 431 nî
Iân-hô 延和 432 nî - 435 nî
Thài-iân 太延 435 nî - 440 nî
Thài-pêng-chin-kun 太平真君 440 nî - 451 nî
Chèng-pêng 正平 451 nî - 452 nî
Thok-poa̍t Û Sêng-pêng 承平 452 nî
Gūi Bûn-sêng-tè Heng-an 興安 452 nî - 454 nî
Heng-kong 興光 454 nî - 455 nî
Thài-an 太安 455 nî - 459 nî
Hô-pêng 和平 460 nî - 465 nî
Gūi Hiàn-bûn-tè Thian-an 天安 466 nî - 467 nî
Hông-heng 皇興 467 nî - 471 nî
Gūi Hàu-bûn-tè Iân-heng 延興 471 nî - 476 nî
Sêng-bêng 承明 476 nî
Thài-hô 太和 477 nî - 499 nî
Gūi Soan-bú-tè Kéng-bêng 景明 500 nî - 504 nî
Chèng-sí 正始 504 nî - 508 nî
Éng-pêng 永平 508 nî - 512 nî
Iân-chhiong 延昌 512 nî - 515 nî
Gūi Hàu-bêng-tè Hi-pêng 熙平 516 nî - 518 nî
Sîn-kui 神龜 518 nî - 520 nî
Chèng-kong 正光 520 nî - 525 nî
Hàu-chhiong 孝昌 525 nî - 528 nî
Bú-thài 武泰 528 nî
Gūi Hàu-chong-tè Kiàn-gī 建義 528 nî
Éng-an 永安 528 nî - 530 nî
Goân Iap Kiàn-bêng 建明 530 nî - 531 nî
Gūi Chiat-bín-tè Phó͘-thài 普泰 531 nî
Goân Lóng Tiong-heng 建明 531 nî - 532 nî
Gūi Hàu-bú-tè Thài-chhiong 太昌 532 nî
Éng-heng 永興 532 nî
Éng-hi 永熙 532 nî - 534 nî

Tong Gūi

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Gūi Hàu-chēng-tè Thian-pêng 天平 534 nî - 537 nî
Goân-siōng 元象 538 nî - 539 nî
Heng-hô 興和 539 nî - 542 nî
Bú-tēng 武定 543 nî - 550 nî

Se Gūi

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Gūi Bûn-tè Tāi-thóng 大統 535 nî - 551 nî

Pak Chê

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chê Bûn-soan-tè Thian-pó 天保 550 nî - 559 nî
Ko Un Khiân-bêng 乾明 560 nî
Chê Hàu-chiau-tè Hông-kiàn 皇建 560 nî - 561 nî
Chê Bú-sêng-tè Thài-lêng 太寧 561 nî - 562 nî
Hô-chheng 河清 562 nî - 565 nî
Chê Hiō-chú Thian-thóng 天統 565 nî - 569 nî
Bú-pêng 武平 570 nî - 576 nî
Liông-hoà 隆化 576 nî
Ko Iân-chong Tek-chhiong 德昌 576 nî
Chê Iù-chú Sêng-kong 承光 577 nî

Pak Chiu

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chiu Bêng-tè Bú-sêng 武成 559 nî - 560 nî
Chiu Bú-tè Pó-tēng 保定 561 nî - 565 nî
Thian-hô 天和 566 nî - 572 nî
Kiàn-tek 建德 572 nî - 578 nî
Soan-chèng 宣政 578 nî
Chiu Soan-tè Tāi-sêng 大成 579 nî
Chiu Chēng-tè Tāi-siōng 大象 579 nî - 580 nî
Tāi-tēng 大定 581 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Sûi Bûn-tè Khai-hông 開皇 581 nî - 600 nî
Jîn-siū 仁壽 601 nî - 604 nî
Sûi Iông-tè Tāi-gia̍p 大業 605 nî - 618 nî
Iûⁿ Iū Gī-lêng 義寧 617 nî - 618 nî
Iûⁿ Tong Hông-thài 皇泰 618 nî - 619 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Tông Ko-chó͘ Bú-tek 武德 618 nî - 626 nî
Tông Thài-chong Cheng-koan 貞觀 627 nî - 649 nî
Tông Ko-chong Éng-hui 永徽 650 nî - 655 nî
Hián-khèng 顯慶 656 nî - 661 nî
Liông-sok 龍朔 661 nî - 663 nî
Lîn-tek 麟德 664 nî - 665 nî
Khiân-hong 乾封 666 nî - 668 nî
Chóng-chiong 總章 668 nî - 670 nî
Hâm-heng 咸亨 670 nî - 674 nî
Siōng-goân 上元 674 nî - 676 nî
Gî-hōng 儀鳳 676 nî - 679 nî
Tiâu-lō͘ 調露 679 nî - 680 nî
Éng-liông 永隆 680 nî - 681 nî
Khai-iāu 開耀 681 nî - 682 nî
Éng-sûn 永淳 682 nî - 683 nî
Hông-tō 弘道 683 nî
Tông Tiong-chong Sū-sèng 嗣聖 684 nî
Tông Joē-chong Bûn-bêng 文明 684 nî
Kong-the̍k 光宅 684 nî
Sûi-kióng 垂拱 685 nî - 688 nî
Éng-chhiong 永昌 689 nî
Chài-chho͘ 載初 690 nî
Bú Chek-thian
(Bú Chiu)
Thian-siū 天授 690 nî - 692 nî
Jû-ì 如意 692 nî
Tiông-siū 長壽 692 nî - 694 nî
Iân-chài 延載 694 nî
Chèng-sèng 証聖 695 nî
Thian-chhek-bān-soè 天冊萬歲 695 nî - 696 nî
Bān-soè-teng-hong 萬歲登封 696 nî
Bān-soè-thong-thian 萬歲通天 696 nî - 697 nî
Sîn-kong 神功 697 nî
Sèng-le̍k 聖曆 698 nî - 700 nî
Kiú-sī 久視 700 nî - 701 nî
Tāi-chiok 大足 701 nî
Tiông-an 長安 701 nî - 704 nî
Sîn-liông 神龍 705 nî - 707 nî
Tông Tiong-chong Kéng-liông 景龍 707 nî - 710 nî
Tông Siong-tè Tông-liông 唐隆 710 nî
Tông Joē-chong Kéng-hûn 景雲 710 nî - 712 nî
Thài-ke̍k 太極 712 nî
Iân-hô 延和 712 nî
Tông Hiân-chong Sian-thian 先天 712 nî - 713 nî
Khai-goân 開元 713 nî - 714 nî
Thian-pó 天寶 742 nî - 756 nî
Tông Siok-chong Chì-tek 至德 756 nî - 758 nî
Khian-goân 乾元 758 nî - 760 nî
Siōng-goân 上元 760 nî - 761 nî
Pó-èng 寶應 762 nî - 763 nî
Tông Tāi-chong Kóng-tek 廣德 763 nî - 764 nî
Éng-thài 永泰 765 nî - 766 nî
Tāi-le̍k 大曆 766 nî - 779 nî
Tông Tek-chong Kiàn-tiong 建中 780 nî - 783 nî
Heng-goân 興元 784 nî
Cheng-goân 貞元 785 nî - 805 nî
Tông Sūn-chong Éng-cheng 永貞 805 nî
Tông Hiàn-chong Goân-hô 元和 806 nî - 820 nî
Tông Bo̍k-chong Tiông-khèng 長慶 821 nî - 824 nî
Tông Kèng-chong Pó-le̍k 寶曆 825 nî - 827 nî
Tông Bûn-chong Tāi-hô 大和 827 nî - 835 nî
Khai-sêng 開成 836 nî - 840 nî
Tông Bú-chong Hoē-chhiong 會昌 841 nî - 846 nî
Tông Soan-chong Tāi-tiong 大中 846 nî - 859 nî
Tông Ì-chong Hâm-thong 咸通 860 nî - 874 nî
Tông Hi-chong Khiân-hû 乾符 874 nî - 879 nî
Kóng-bêng 廣明 880 nî - 881 nî
Tiong-hô 中和 881 nî - 885 nî
Kong-khé 光啓 885 nî - 888 nî
Bûn-tek 文德 888 nî
Tông Chiau-chong Liông-kí 龍紀 889 nî
Tāi-sūn 大順 890 nî - 891 nî
Kéng-hok 景福 892 nî - 893 nî
Khiân-lêng 乾寧 894 nî - 898 nî
Kong-hoà 光化 898 nî - 901 nî
Thian-ho̍k 天復 901 nî - 904 nî
Thian-iū 天祐 904 nî - 907 nî

Ngó͘-tāi

siu-kái

Hiō Liông

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liông Thài-chó͘ Khai-pêng 開平 907 nî - 911 nî
Khiân-hoà 乾化 911 nî - 913 nî
Chu Iú-ke Hōng-le̍k 鳳曆 913 nî
Chu Iú-cheng Khiân-hoà 乾化 913 nî - 915 nî
Cheng-bêng 貞明 915 nî - 921 nî
Liông-tek 龍德 921 nî - 923 nî

Hiō Tông

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lí Khek-iōng Thian-ho̍k 天復 907 nî Thian-ho̍k 7 nî. Ēng Tông ê liân-hō.
Lí Khek-iōng,
Tông Chong-chong
Thian-iū 天祐 907 nî - 923 nî Thian-iū 4 nî - Thian-iū 20 nî. Ēng Tông ê liân-hō.
Tông Chong-chong Tông-kong 同光 923 nî - 926 nî
Tông Bêng-chong Thian-sêng 天成 926 nî - 930 nî
Tiông-heng 長興 930 nî - 934 nî
Tông Bín-tè Èng-sūn 應順 934 nî
Lí Chiông-kho Chheng-thài 清泰 934 nî - 936 nî

Hiō Chìn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chìn Ko-chó͘,
Chìn Chhut-tè
Thian-hok 天福 936 nî - 944 nî
Chìn Chhut-tè Khai-ūn 開運 944 nî - 946 nî

Hiō Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hàn Ko-chó͘ Thian-hok 天福 947 nî Thian-hok 12 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Hàn Ko-chó͘,
Hàn Ún-tè
Khiân-iū 乾祐 948 nî - 950 nî

Hiō Chiu

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chiu Thài-chó͘ Kóng-sūn 廣順 951 nî - 953 nî
Chiu Thài-chó͘,
Chiu Sè-chong,
Chiu Kiong-tè
Hián-tek 顯德 954 nî - 960 nî

Si̍p-kok

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Iûⁿ Ak,
Iûⁿ Liông-ián
Thian-iū 天祐 907 nî - 919 nî Thian-iū 4 nî - Thian-iū 16 nî. Ēng Tông ê liân-hō.
Iûⁿ Liông-ián Bú-gī 武義 919 nî - 921 nî
Iûⁿ Phó͘ Sūn-gī 順義 921 nî - 927 nî
Khiân-cheng 乾貞 927 nî - 929 nî
Tāi-hô 大和 929 nî - 935 nî
Thian-chà 天祚 935 nî - 937 nî

Lâm Tông

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lí Biān Seng-goân 昇元 937 nî - 943 nî
Lí Kéng Pó-tāi 保大 943 nî - 957 nî
Tiong-heng 中興 958 nî
Kau-thài 交泰 958 nî
Hián-tek 顯德 958 nî - 960 nî Hián-tek 5 nî - Hián-tek 7 nî. Ēng Hiō Chiu ê liân-hō.
Lí Kéng, Lí Io̍k Kiàn-liông 建隆 960 nî - 963 nî Kiàn-liông goân nî - Kiàn-liông 4 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.
Lí Io̍k Khiân-tek 乾德 963 nî - 968 nî Khiân-tek goân nî - Khiân-tek 6 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.
Khai-pó 開寶 968 nî - 974 nî Khai-pó goân nî - Khai-pó 7 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.

Ngô͘-oa̍t

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Chîⁿ Liû Thian-iū 天祐 907 nî Thian-iū 4 nî. Ēng Tông ê liân-hō.
Thian-pó 天寶 908 nî - 912 nî
Hōng-le̍k 鳳曆 913 nî Hōng-le̍k goân nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Khiân-hoà 乾化 913 nî - 915 nî Khiân-hoà 3 nî - Khiân-hoà 5 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Cheng-bêng 貞明 915 nî - 921 nî Cheng-bêng goân nî - Cheng-bêng 7 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Liông-tek 龍德 921 nî - 923 nî Liông-tek goân nî - Liông-tek 3 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Pó-tāi 寶大 924 nî - 925 nî
Pó-chèng 寶正 926 nî - 931 nî
Chîⁿ Goân-koàn Tiông-heng 長興 930 nî - 934 nî Tiông-heng 3 nî - Tiông-heng 4 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Èng-sūn 應順 934 nî Èng-sūn goân nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Chheng-thài 清泰 934 nî - 936 nî Chheng-thài goân nî - Chheng-thài 3 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Chîⁿ Goân-koàn, Chîⁿ Hông-chò Thian-hok 天福 936 nî - 944 nî Thian-hok goân nî - Thian-hok 9 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Chîⁿ Hông-chò Khai-ūn 開運 944 nî - 946 nî Khai-ūn goân nî - Khai-ūn 3 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Chîⁿ Hông-chong Thian-hok 天福 947 nî Thian-hok 12 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Chîⁿ Hông-chhiok Khiân-iū 乾祐 948 nî - 950 nî Khiân-iū goân nî - Khiân-iū 3 nî. Ēng Hiō Hàn ê liân-hō.
Kóng-sūn 廣順 951 nî - 953 nî Kóng-sūn goân nî - Kóng-sūn 3 nî. Ēng Hiō Chiu ê liân-hō.
Hián-tek 顯德 954 nî - 960 nî Hián-tek goân nî - Hián-tek 7 nî. Ēng Hiō Chiu ê liân-hō.
Kiàn-liông 建隆 960 nî - 963 nî Kiàn-liông goân nî - Kiàn-liông 4 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.
Khiân-tek 乾德 963 nî - 968 nî Khiân-tek goân nî - Khiân-tek 6 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.
Khai-pó 開寶 968 nî - 976 nî Khai-pó goân nî - Khai-pó 9 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.
Thài-pêng-heng-kok 太平興國 976 nî - 978 nî Thài-pêng-heng-kok goân nî - Thài-pêng-heng-kok 3 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.

Chhó͘

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Má Un Thian-sêng 天成 927 nî - 930 nî Thian-sêng 2 nî - Thian-sêng 4 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Má Hi-seng, Má Hi-hoān Tiông-heng 長興 930 nî - 933 nî Tiông-heng goân nî - Tiông-heng 4 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Má Hi-hoān Èng-sūn 應順 934 nî Èng-sūn goân nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Chheng-thài 清泰 934 nî - 936 nî Chheng-thài goân nî - Chheng-thài 3 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Thian-hok 天福 936 nî - 944 nî Thian-hok goân nî - Thian-hok 9 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Khai-ūn 開運 944 nî - 946 nî Khai-ūn goân nî - Khai-ūn 3 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Má Hi-kóng Thian-hok 天福 947 nî Thian-hok 12 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Khiân-iū 乾祐 948 nî - 950 nî Khiân-iū goân nî - Khiân-iū 3 nî. Ēng Hiō Hàn ê liân-hō.
Má Hi-go̍k Pó-tāi 保大 950 nî - 951 nî Pó-tāi 8 nî - Pó-tāi 9 nî. Ēng Lâm Tông ê liân-hō.
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ông Sím-ti Khai-pêng 開平 909 nî - 911 nî Khai-pêng 3 nî - Khai-pêng 5 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Khiân-hoà 乾化 911 nî - 915 nî Khiân-hoà goân nî - Khiân-hoà 5 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Cheng-bêng 貞明 915 nî - 921 nî Cheng-bêng goân nî - Khiân-hoà 7 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Liông-tek 龍德 921 nî - 923 nî Liông-tek goân nî - Liông-tek 3 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Tông-kong 同光 923 nî - 925 nî Tông-kong goân nî - Tông-kong 3 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Ông Iân-hān, Ông Iân-kun Thian-sêng 天成 926 nî - 930 nî Thian-sêng goân nî - Thian-sêng 5 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Ông Iân-kun Tiông-heng 長興 930 nî - 932 nî Tiông-heng goân nî - Tiông-heng 3 nî. Ēng Hiō Liông ê liân-hō.
Liông-khé 龍啓 933 nî - 934 nî
Éng-hô 永和 935 nî - 936 nî
Ông Kè-phêng Thong-bûn 通文 936 nî - 939 nî
Ông Iân-hi Éng-liông 永隆 939 nî - 934 nî
Ông Iân-chèng Thian-tek 天德 943 nî - 945 nî

Lâm Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Lâu Gâm Khiân-heng 乾亨 917 nî - 925 nî
Pek-liông 白龍 925 nî - 928 nî
Tāi-iú 大有 928 nî - 942 nî
Lâu Pin Kong-thian 光天 942 nî - 943 nî
Lâu Sēng Èng-khiân 應乾 943 nî
Khiân-hô 乾和 943 nî - 958 nî
Lâu Chhiâng Tāi-pó 大寶 958 nî- 971 nî

Chiân Sio̍k

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ông Kiàn Thian-ho̍k 天復 907 nî Thian-ho̍k 7 nî. Ēng Tông ê liân-hō.
Bú-sêng 武成 908 nî - 910 nî
Éng-pêng 永平 911 nî - 915 nî
Thong-chèng 通正 916 nî
Thian-hàn 天漢 917 nî
Kong-thian 光天 918 nî
Ông Ián Khiân-tek 乾德 919 nî - 924 nî
Hâm-khong 咸康 925 nî

Hiō Sio̍k

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bēng Ti-siông Tiông-heng 長興 934 nî Tiông-heng 5 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Bêng-tek 明德 934 nî - 937 nî
Bēng Chhióng Kóng-chèng 廣政 938 nî - 965 nî

Keng-lâm

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Ko Kùi-heng Tông-kong 同光 923 nî - 926 nî Tông-kong 2 nî - Tông-kong 4 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Thian-sêng 天成 926 nî - 930 nî Thian-sêng goân nî - Thian-sêng 3 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Ko Kùi-heng, Ko Chiông-hoè Khiân-cheng 乾貞 923 nî - 926 nî Khiân-cheng 2 nî - Khiân-cheng 3 nî. Ēng Ngô͘ ê liân-hō.
Ko Chiông-hoè Thian-sêng 天成 926 nî - 930 nî Thian-sêng 4 nî - Thian-sêng 5 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Tiông-heng 長興 930 nî - 933 nî Tiông-heng goân nî - Tiông-heng 4 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Èng-sūn 應順 934 nî Èng-sūn goân nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Chheng-thài 清泰 934 nî - 936 nî Chheng-thài goân nî - Chheng-thài 3 nî. Ēng Hiō Tông ê liân-hō.
Thian-hok 天福 936 nî - 944 nî Thian-hok goân nî - Thian-hok 9 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Khai-ūn 開運 944 nî - 946 nî Khai-ūn goân nî - Khai-ūn 3 nî. Ēng Hiō Chìn ê liân-hō.
Ko Chiông-hoè, Ko Pó-iông Khiân-iū 乾祐 948 nî - 950 nî Khiân-iū goân nî - Khiân-iū 3 nî. Ēng Hiō Hàn ê liân-hō.
Ko Pó-iông Kóng-sūn 廣順 951 nî - 953 nî Kóng-sūn goân nî - Kóng-sūn 3 nî. Ēng Hiō Chiu ê liân-hō.
Hián-tek 顯德 954 nî - 960 nî Hián-tek goân nî - Hián-tek 7 nî. Ēng Hiō Chiu ê liân-hō.
Ko Pó-hio̍k, Ko Kè-chhiong Kiàn-liông 建隆 960 nî - 963 nî Kiàn-liông goân nî - Kóng-sūn 4 nî. Ēng Pak Sòng ê liân-hō.

Pak Hàn

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hàn Sè-chó͘,
Hàn Joē-chong
Khiân-iū 乾祐 951 nî - 956 nî Khiân-iū 4 nî - Khiân-iū 7 nî. Ēng Hiō Hàn ê liân-hō.
Hàn Joē-chong Thian-hoē 天會 957 nî - 973 nî
Lâu Kè-goân Kóng-ūn 廣運 974 nî - 979 nî

Pak Sòng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Sòng Thài-chó͘ Kiàn-liông 建隆 960 nî - 963 nî
Khiân-tek 乾德 963 nî - 968 nî
Khai-pó 開寶 968 nî - 976 nî
Sòng Thài-chong Thài-pêng-heng-kok 太平興國 976 nî - 984 nî
Iong-hi 雍熙 984 nî - 987 nî
Toan-kióng 端拱 988 nî - 989 nî
Sûn-hoà 淳化 990 nî - 994 nî
Chì-tō 至道 995 nî - 997 nî
Sòng Chin-chong Hâm-pêng 咸平 998 nî - 1003 nî
Kéng-tek 景德 1004 nî - 1007 nî
Tāi-tiong-siông-hû 大中祥符 1008 nî - 1016 nî
Thian-hi 天禧 1017 nî - 1021 nî
Khiân-heng 乾興 1022 nî
Sòng Jîn-chong Thian-sèng 天聖 1023 nî - 1032 nî
Bêng-tō 明道 1023 nî - 1033 nî
Kéng-iū 景祐 1034 nî - 1038 nî
Pó-goân 寶元 1038 nî - 1040 nî
Khong-tēng 康定 1040 nî - 1041 nî
Khèng-le̍k 慶曆 1041 nî - 1048 nî
Hông-iū 皇祐 1049 nî - 1054 nî
Chì-hô 至和 1054 nî - 1056 nî
Ka-iū 嘉祐 1056 nî - 1063 nî
Sòng Eng-chong Tī-pêng 治平 1064 nî - 1067 nî
Sòng Sîn-chong Hi-lêng 熙寧 1068 nî - 1077 nî
Goân-hong 元豐 1078 nî - 1085 nî
Sòng Tiat-chong Goân-iū 元祐 1086 nî - 1094 nî
Siāu-sèng 紹聖 1094 nî - 1098 nî
Goân-hû 元符 1098 nî - 1100 nî
Sòng Hui-chong Kiàn-tiong-chēng-kok 建中靖國 1101 nî
Chông-lêng 崇寧 1102 nî - 1106 nî
Tāi-koan 大觀 1107 nî - 1110 nî
Chèng-hô 政和 1111 nî - 1118 nî
Tiông-hô 重和 1118 nî - 1119 nî
Soan-hô 宣和 1119 nî - 1125 nî
Sòng Khim-chong Chēng-khong 靖康 1126 nî - 1127 nî

Lâm Sòng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Sòng Ko-chong Kiàn-iām 建炎 1127 nî - 1130 nî
Siāu-heng 紹興 1131 nî - 1162 nî
Sòng Hàu-chong Liông-heng 隆興 1163 nî - 1164 nî
Khiân-tō 乾道 1165 nî - 1173 nî
Sûn-hi 淳熙 1174 nî - 1189 nî
Sòng Kong-chong Siāu-hi 紹熙 1190 nî - 1194 nî
Sòng Lêng-chong Khèng-goân 慶元 1195 nî - 1200 nî
Ka-thài 嘉泰 1201 nî - 1204 nî
Khai-hi 開禧 1205 nî - 1207 nî
Ka-tēng 嘉定 1208 nî - 1224 nî
Sòng Lí-chong Pó-khèng 寶慶 1225 nî - 1227 nî
Siāu-tēng 紹定 1228 nî - 1233 nî
Toan-pêng 端平 1234 nî - 1236 nî
Ka-hi 嘉熙 1237 nî - 1240 nî
Sûn-iū 淳祐 1241 nî - 1252 nî
Pó-iū 寶祐 1253 nî - 1258 nî
Khai-khèng 開慶 1259 nî
Kéng-tēng 景定 1260 nî - 1264 nî
Sòng Tō͘-chong Hâm-sûn 咸淳 1265 nî - 1274 nî
Sòng Kiong-tè Tek-iū 德祐 1275 nî - 1276 nî
Sòng Toan-chong Kéng-iām 景炎 1276 nî - 1278 nî
Tiō Péng Siông-heng 祥興 1278 nî - 1279 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liâu Thài-chó͘ Sîn-chhek 神冊 916 nî - 922 nî
Thian-chàn 天贊 922 nî - 926 nî
Thian-hián 天顯 926 nî - 938 nî
Liâu Thài-chong Hoē-tông 會同 938 nî - 947 nî
Tāi-tông 大同 947 nî
Liâu Sè-chong Thian-lo̍k 天祿 947 nî - 951 nî
Liâu Bo̍k-chong Èng-le̍k 應曆 951 nî - 969 nî
Liâu Kéng-chong Pó-lêng 保寧 969 nî - 979 nî
Khiân-heng 乾亨 979 nî - 983 nî
Liâu Sèng-chong Thóng-hô 統和 983 nî - 1012 nî
Khai-thài 開泰 1012 nî - 1021 nî
Thài-pêng 太平 1021 nî - 1031 nî
Liâu Heng-chong Kéng-hok 景福 1031 nî - 1032 nî
Tiông-hi 重熙 1032 nî - 1055 nî
Liâu Tō-chong Chheng-lêng 清寧 1055 nî - 1064 nî
Hâm-iong 咸雍 1065 nî - 1074 nî
Tāi-khong 大康 1075 nî - 1084 nî
Tāi-an 大安 1085 nî - 1094 nî
Siū-chhiong 壽昌 1095 nî - 1101 nî
Liâu Thian-chà-tè Khiân-thóng 乾統 1101 nî - 1110 nî
Thian-khèng 天慶 1111 nî - 1120 nî
Pó-tāi 保大 1121 nî - 1125 nî

Pak Liâu

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liâu Soan-chong Kiàn-hok 建福 1122 nî
Tek-hui Tek-heng 德興 1122 nî
Ia-lu̍t Ngá-lí Sîn-le̍k 神曆 1123 nî

Se Liâu

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Liâu Tek-chong Iân-khèng 延慶 1124 nî - 1133 nî
Khong-kok 康國 1134 nî - 1143 nî
Kám-thian Hông-hiō Hâm-chheng 延慶 1144 nî - 1150 nî
Liâu Jîn-chong Siāu-heng 紹興 1151 nî - 1163 nî
Sêng-thian Hông-thài-hiō Chông-hok 崇福 1164 nî - 1177 nî
Ia-lu̍t Ti̍t-ló͘-kó͘ Thian-hi 天禧 1178 nî - 1211 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Hā Kéng-chong Hián-tō 顯道 1032 nî - 1034 nî
Khai-ūn 開運 1034 nî
Kóng-ūn 廣運 1034 nî - 1036 nî
Tāi-khèng 大慶 1036 nî - 1038 nî
Thian-siū-lé-hoat-iân-chà 天授禮法延祚 1038 nî - 1048 nî
Hā Gē-chong Iân-sū-lêng-kok 延嗣寧國 1049 nî
Thian-iū-sûi-sèng 天祐垂聖 1050 nî - 1052 nî
Hok-sèng-sêng-tō 福聖承道 1053 nî - 1056 nî
Chhiá-to͘ 奲都 1057 nî - 1062 nî
Kióng-hoà 拱化 1063 nî - 1067 nî
Hā Hūi-chong Khiân-tō 乾道 1068 nî - 1069 nî
Thian-sù-lé-sēng-kok-khèng 天賜禮盛國慶 1069 nî - 1073 nî
Tāi-an 大安 1074 nî - 1084 nî
Thian-an-lé-tēng 天安禮定 1085 nî - 1086 nî
Hā Chông-chong Thian-gî-tī-pêng 天儀治平 1087 nî - 1090 nî
Thian-iū-bîn-an 天祐民安 1090 nî - 1097 nî
Éng-an 永安 1098 nî - 1100 nî
Cheng-koan 貞觀 1101 nî - 1113 nî
Iong-lêng 雍寧 1114 nî - 1118 nî
Goân-tek 元德 1119 nî - 1126 nî
Chèng-tek 正德 1127 nî - 1134 nî
Tāi-tek 大德 1135 nî - 1139 nî
Hā Jîn-chong Tāi-khèng 大慶 1140 nî - 1143 nî
Jîn-khèng 人慶 1144 nî - 1148 nî
Thian-sēng 天盛 1149 nî - 1169 nî
Khiân-iū 乾祐 1170 nî - 1193 nî
Hā Hoân-chong Thian-khèng 天慶 1194 nî - 1206 nî
Hā Siong-chong Èng-thian 應天 1206 nî - 1209 nî
Hông-kiàn 皇建 1210 nî - 1211 nî
Hā Sîn-chong Kong-tēng 光定 1211 nî - 1223 nî
Hā Hiàn-chong Khiân-tēng 乾定 1223 nî - 1226 nî
Hā Boa̍t-chú Pó-gī 寶義 1226 nî - 1227 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Kim Thài-chó͘ Siu-kok 收國 1115 nî - 1116 nî
Thian-hú 天輔 1117 nî - 1123 nî
Kim Thài-chong Thian-hoē 天會 1123 nî - 1137 nî
Kim Hi-chong Thian-koàn 天眷 1138 nî - 1141 nî
Hông-thóng 皇統 1141 nî - 1149 nî
Oân-gân Liāng Thian-tek 天德 1149 nî - 1153 nî
Cheng-goân 貞元 1153 nî - 1156 nî
Chèng-liông 正隆 1156 nî - 1161 nî
Kim Sè-chong Tāi-tēng 大定 1161 nî - 1189 nî
Kim Chiong-chong Bêng-chhiong 明昌 1190 nî - 1196 nî
Sêng-an 承安 1196 nî - 1201 nî
Thài-hô 泰和 1201 nî - 1209 nî
Oân-gân Éng-chè Tāi-an 大安 1209 nî - 1211 nî
Chông-khèng 崇慶 1212 nî - 1213 nî
Chì-lêng 至寧 1213 nî
Kim Soan-chong Cheng-iū 貞祐 1213 nî - 1217 nî
Heng-tēng 興定 1217 nî - 1222 nî
Goân-kong 元光 1222 nî - 1223 nî
Kim Ai-chong Chèng-tāi 正大 1224 nî - 1232 nî
Khai-heng 開興 1232 nî
Thian-heng 天興 1232 nî - 1234 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Goân Sè-chó͘ Tiong-thóng 中統 1260 nî - 1264 nî
Chì-goân 至元 1264 nî - 1294 nî
Goân Sêng-chong Goân-cheng 元貞 1295 nî - 1297 nî
Tāi-tek 大德 1297 nî - 1307 nî
Goân Bú-chong Chì-tāi 至大 1308 nî - 1311 nî
Goân Jîn-chong Hông-khèng 皇慶 1312 nî - 1314 nî
Iân-iū 延祐 1314 nî - 1320 nî
Goân Eng-chong Chì-tī 至治 1321 nî - 1323 nî
Goân Thài-tēng-tè Thài-tēng 泰定 1324 nî - 1328 nî
Tì-hô 致和 1328 nî
Goân Thian-sūn-tè Thian-sūn 天順 1328 nî
Goân Bûn-chong Thian-le̍k 天曆 1328 nî - 1330 nî
Goân Bêng-chong
Goân Bûn-chong Chì-sūn 至順 1330 nî - 1333 nî
Goân Lêng-chong
Goân Hūi-chong
Goân Hūi-chong Goân-thóng 元統 1333 nî - 1335 nî
Chì-goân 至元 1335 nî - 1340 nî
Chì-chèng 至正 1341 nî - 1370 nî

Pak Goân

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Goân Chiau-chong Soan-kong 宣光 1371 nî - 1378 nî
Goân Thian-goân-tè Thian-goân 天元 1379 nî - 1388 nî
Esen Taishi Thiam-goân 添元 1453 nî - 1457 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bêng Thài-chó͘ Hông-bú 洪武 1368 nî - 1398 nî
Bêng Hūi-chong Kiàn-bûn 建文 1399 nî - 1402 nî
Bêng Sêng-chó͘ Éng-lo̍k 永樂 1403 nî - 1424 nî
Bêng Jîn-chong Hông-hi 洪熙 1425 nî
Bêng Soan-chong Soan-tek 宣德 1426 nî - 1435 nî
Bêng Eng-chong Chèng-thóng 正統 1436 nî - 1449 nî
Bêng Tāi-chong Kéng-thài 景泰 1450 nî - 1457 nî
Bêng Eng-chong Thian-sūn 天順 1457 nî - 1464 nî
Bêng Hiàn-chong Sêng-hoà 成化 1465 nî - 1487 nî
Bêng Hàu-chong Hông-tī 弘治 1488 nî - 1505 nî
Bêng Bú-chong Chèng-tek 正德 1506 nî - 1521 nî
Bêng Sè-chong Ka-chēng 嘉靖 1522 nî - 1566 nî
Bêng Bo̍k-chong Liông-khèng 隆慶 1567 nî - 1572 nî
Bêng Sîn-chong Bān-le̍k 萬曆 1573 nî - 1620 nî
Bêng Kong-chong Thài-chhiong 泰昌 1620 nî
Bêng Hi-chong Thian-khé 天啓 1621 nî - 1627 nî
Bêng Su-chong Chông-cheng 崇禎 1628 nî - 1644 nî

Lâm Bêng

siu-kái
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī
Bêng An-chong Hông-kong 弘光 1645 nî
Bêng Siāu-chong Liông-bú 隆武 1645 nî - 1646 nî
Kàm-kok Chēng-kang-ông Heng-gia̍p 興業 1645 nî
Kàm-kok Ló͘-ông Kàm-kok Ló͘ 監國魯 1646 nî - 1653 nî
Bêng Chiau-chong Éng-le̍k 永曆 1647 nî - 1661 nî
Hông-tè Liân-hō Sî-kan Chù-kha
Bân-lâm-gí Hàn-jī Boán-chiu-gí Bông-kó͘-gí
Chheng Thài-chó͘ Thian-bēng 天命 Abkai fulingga Тэнгэрийн сүлдэт 1616 nî - 1626 nî
Chheng Thài-chong Thian-chhong 天聰 Abkai sure Тэнгэрийн сэцэн 1627 nî - 1636 nî
Chông-tek 崇德 Wesihun erdemungge Дээд эрдэмт 1636 nî - 1644 nî
Chheng Sè-chó͘ Sūn-tī 順治 Ijishūn dasan Эеэр засагч 1644 nî - 1661 nî
Chheng Sèng-chó͘ Khong-hi 康熙 Elhe taifin Энх амгалан 1662 nî - 1722 nî
Chheng Sè-chong Eng-chèng 雍正 Hūwaliyasun tob Найралт Төв 1723 nî - 1735 nî
Chheng Ko-chong Khiân-liông 乾隆 Abkai wehiyehe Тэнгэр тэтгэгч 1736 nî - 1795 nî
Chheng Jîn-chong Ka-khèng 嘉慶 Saicungga fengšen Сайшаалт ерөөлт 1796 nî - 1820 nî
Chheng Soan-chong Tō-kong 道光 Doro eldengge Төр Гэрэлт 1821 nî - 1850 nî
Chheng Bûn-chong Hâm-hong 咸豐 Gubci elgiyengge Түгээмэл Элбэгт 1851 nî - 1861 nî
Chheng Bo̍k-chong Tông-tī 同治 Yooningga dasan Бүрэн засагч 1862 nî - 1874 nî
Chheng Tek-chong Kong-sū 光緒 Badarangga doro Бадаргуулт төр 1875 nî - 1908 nî
Phó͘-gî Soan-thóng 宣統 Gehungge Yoso Хэвт ёс 1909 nî - 1911 nî

Chham-khó chu-liāu

siu-kái